Upphävande av detaljplan för del av Gnarps Masugn 1:42, 1:80 och Rogsta 2:1

Ett upphävande för detaljplan för del av fastigheten Gnarps Masugn 1:80 är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med planen?

Syftet är att upphäva den nu gällande detaljplanen för delar av fastigheten Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1. Den nu gällande detaljplanen har färdigställts och kan sägas ha fyllt sitt syfte varpå den istället begränsar vidare utveckling av området. Upphävandet avser detaljplanen i helhet och gäller hela planområdet och dess bestämmelser.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet av den befintliga planen innebär att inga bestämmelser längre kommer finnas över området. Detta medför att fastighetsägaren inte längre begränsas av bestämmelserna. Det innebär också att bestämmelser så som prickad mark och naturmark försvinner vilket kan påverka rekreationsmöjligheter och det rörliga friluftslivet.

Samrådshandlingar

Samrådstid till och med 7 november

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14, från 14 oktober till och med den 7 november 2019 eller under rubriken Samrådshandlingar här ovanför.

Vill du lämna synpunkter – gör det senast 7 november 2019

Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna eller skicka dem skriftligt senast torsdag 7 november 2019 till

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Matts Grad eller Douglas Helsing
matts.grad@nordanstig.se eller douglas.helsing@nordanstig.se