Upphävande av del av detaljplan hembygdsgården och friluftsbadet, Hassela

Ett upphävande för del av detaljplan för fastigheten Hassela Annexhemman 1:4 med flera är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med planen?

Syftet är att upphäva en mindre del av den nu gällande detaljplanen för Hembygdsgården och Friluftsbadet som vann laga kraft 1972-04-27. Ett upphävande av det mindre området syftar till att möjliggöra för intilliggande verksamhet att kunna utvecklas inom området. Den nu gällande detaljplanen med tillhörande bestämmelser begränsar detta. Upphävandet av detta område av detaljplanen bedöms inte påverka detaljplanens tänkta huvudsyfte som är att reglera den fortsatta utbyggnaden av hembygdsgården och området vid friluftsbadet.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet av den befintliga planen innebär att inga bestämmelser längre kommer finnas över området. Detta medför att fastighetsägaren Nordanstigs kommun inte längre begränsas av bestämmelserna Det innebär att bestämmelsen parkmark försvinner och området fortsättningsvis kommer klassas inom sammanhållen bebyggelse.

Samrådstid till och med 12 juni

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14, från 22 maj till och med den 12 juni 2020. Eller i handlingarna under rubriken Samrådshandlingar.

Vill du lämna synpunkter – gör det senast 12 juni 2020

Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna eller skicka dem skriftligt senast måndadag 12 juni 2020 till

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing
douglas.helsing@nordanstig.se