Upphävande av del av detaljplan för Gnarps Masugn 1:41,1:80 och Rogsta 2:1

Ett upphävande för detaljplan för del av fastigheterna Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1 är utställd för granskning med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med planen?

Syftet är att upphäva en del av den nu gällande detaljplanen för delar av fastigheterna Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1 som vann laga kraft 1991-05-24. I dag omfattar detaljplanen enbart fastigheten Gnarps Masugn 1.80. Syftet med upphävandet är att möjliggöra för bostadsbyggande samt för utveckling av verksamheten inom området. Den nu gällande detaljplanen kan anses fyllt sitt syfte varpå dess bestämmelser istället begränsar vidare utveckling inom området. Upphövandet avser en stor del av detaljplanen och dess bestämmelser.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet av del av den befintliga planen innebär att inga bestämmelser längre kommer finnas över upphävt område. Detta medför att fastighetsägaren inte längre begränsas av bestämmelserna. För att tillmötesgå de synpunkter som inkommit under planprocessen så behålls en del av naturmarken för att säkerhetsställa dess funktion som skyddszon. Det innebär att bestämmelsen naturmark kommer vara fortsatt gällande inom det planområde som ej upphävs.

Samrådstid till och med

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14, från 29 maj 2020 till och med den 15 juni 2020 eller under rubriken Granskningshandlingar här ovanför.

Vill du lämna synpunkter – gör det senast 15 juni 2020

Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna eller skicka dem skriftligt senast måndag 15 juni 2020 till

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing
douglas.helsing@nordanstig.se