Ny detaljplan för Stocka hamnområde, Stocka 3:21 mfl

En ny detaljplan för Stocka hamnområde är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Syfte med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av Stocka tätort och ta tillvara kommunens värdefulla kustmiljöer. Syftet är att utveckla besök- och turistnäringen, skapa förutsättningar för kustnära bostäder samt att göra kusten i Stocka tillgänglig för allmänheten med hjälp av gång- och cykelvägar, gemensamma båtbryggor samt allmänna platser.

Vad innebär förslaget?

Området mellan Strandvägen och havet kan bebyggas med bostäder, gång- och cykelväg, friluftsbad och byggnader kopplade till verksamhetsändamål samt fler ställplatser.

Samrådshandlingar

Samrådstid

Förslaget fanns att titta på i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 15 mars och till och med den 5 april 2021.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 5 april 2021.

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas eller Isbelle

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Isabelle Törnhult

Planarkitekt

Isabelle Törnhult

0652-361 14

Skicka ett meddelande till