Ny detaljplan för Högen 1:38 Sagaliden Camping

Samråd för ny detaljplan för fastigheten Högen 1:38 Sagalidens Camping har genomförts under perioden 22 januari till 12 februari. Inkomna synpunkter behandlas och tas nu med i det fortsatta processen.

Vad är syftet med planen?

Gårdar i Nordanstig AB har ansökt om ny detaljplan för att skapa möjlighet för ett campingområde med småstugor, uppställningsplatser för husbilar, husvagnar, tält samt en servicebyggnad. De har önskemål om att utveckla den gamla campingen som funnits på platsen tidigare men inte varit i drift under ett par år till en modernare camping. Den gamla byggnadsplanen från 1978 upphävdes av länsstyrelsen 1987 och därmed återinfördes strandskyddet. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för större byggrätt med fler byggnader för övernattning, uppställningsplatser för husbilar och husvagnar, tältning, servicehus och tillhörande komplementbyggnader.

Samrådstid

Förslaget fanns att titta på i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 22 januari och till och med den 12 februari 2020.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 12 februari 2020

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing, stadsarkitekt
douglas.helsing@nordanstig.se