Detaljplan för Gnarps-Berge 12:43 – ändring

En ny detaljplan för del av fastigheten Gnarps-Berge 12:43 är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Vad är syftet med planen?

Dagens detaljplan för fastigheten tillåter centrumverksamhet i form av hotell, vandrarhem och kontor. Den nya detaljplanen syftar till att skapa möjlighet för att bygga bostäder på fastigheten samt att tillåta för byggnad i två våningar.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att platsen tillåts användas för bostads samt kontorsändamål. Den nya detaljplanen tillåter även byggnader i två våningar samt att den totala byggnadshöjden tillåts uppgå till totalt 8 meter istället för tidigare 4,5 meter. Den totala byggnadsarean av 1200 m² lämnas oförändrad likt den nu gällande planen.

Samrådshandlingar

Samrådstid

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 10 juni till och med den 1 juli 2019. Eller i handlingarna under rubriken Samrådshandlingar.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 1 juli 2019

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Ola Tollin eller Douglas Helsing
ola.tollin@nordanstig.se eller douglas.helsing@nordanstig.se