Detaljplan för del av Jättendals-Gärde 1:13, 1:10

Plan- och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott utarbetat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Jättendals-Gärde 1:13 och 1:10. Planområdet ligger i nordvästra utkanten av Mellanfjärden.

Planens syfte är att pröva och bekräfta den pågående markanvändningen inom fastigheten Jättendals-Gärde 1:13. Inom fastigheten har en verksamhet utvecklats och en byggnad uppförts inom mark som sedan tidigare är planlagd för bostäder och allmän parkmark.

Handlingar

Kontakt

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

070-648 92 58

Skicka ett meddelande till