Detaljplan för del av Årskogen 1:11

Förslag till detaljplan avviker ej från gällande Översiktsplan och handlingarna i sin helhet finns att ta del av här.

Vad är syftet med planen?

Tillåta avstyckning av ny fastighet för bostadsändamål samt att skapa möjlighet för nybyggnad av bostadshus med komplementbyggnader.

Granskningshandlingar

Granskningstid

Du kan titta på förslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 12 november och till och med den 26 november 2019.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 26 november 2019

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing, stadsarkitekt
douglas.helsing@nordanstig.se