Detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera (ny idrottshall)

En ny detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera är utställd för granskning med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Vad är syftet med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att bekräfta befintlig användning för skola och badanläggning samt tillföra användningen för idrottsändamål, så att en ny idrottshall möjliggörs inom planområdet. Inom användningen för skola regleras egenskaps-bestämmelserna så att det finns möjlighet att vid framtida behov utöka skolans verksamhet. Syftet är vidare att tillförsäkra en trygg och säker trafiksituation för hela området och samtidigt avsätta tillräckliga ytor för barnens möjlighet till en trygg utevistelse.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att en ny idrottshall möjliggörs i anslutning till befintlig simhall. Förslaget innebär också att en flexibilitet skapas för skolans verksamheter, att dessa vid ett framtida behov kan utökas.

Granskningshandlingar

Granskningstid till och med 20 juli 2022

Planförslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga här på kommunens webbplats. Planhandlingarna finns även utställda för granskning i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 till och med den 20 juli 2022.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 20 juli 2022

Den som önskar lämna synpunkter på detaljplanen framför dessa skriftligen till

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller
planochbygg@nordanstig.se

Den som inte senast under granskningstiden 2022-06-27 till 2022-07-20 har lämnat någon skriftlig synpunkt på detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Märk dina synpunkter med diarienumret; 2022-000173.

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing, douglas.helsing@nordanstig.se

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till