Detaljplan för Bergsjö centralskola - ny idrottshall

En ny detaljplan för Bergsjö centralskola är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med planen?

Syftet är att bekräfta befintlig användning för skola och badanläggning samt tillföra användningen för idrottsändamål, så att en ny idrottshall är möjlig att bygga inom planområdet. Inom användningen för skola regleras egenskapsbestämmelserna så att det finns möjlighet att vid framtida behov utöka skolans verksamhet. Syftet är vidare att tillförsäkra en trygg och säker trafiksituation för hela området och samtidigt avsätta tillräckliga ytor för barnens möjlighet till en trygg utevistelse.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att en ny idrottshall är möjlig att bygga i anslutning till befintlig simhall. Förslaget innebär också att en flexibilitet skapas för skolans verksamheter och att dessa vid ett framtida behov kan utökas.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Välkommen till Öppet hus

Tisdag den 3 maj klockan 15.00–18.00

Tjänstepersoner från samhällsbyggnadsenheten finns på plats vid entrén till Bergsjö simhall, Lönnbergsvägen 16, för att visa och ge information om planförslaget och den nya idrottshall som blir möjlig att bygga.

Samrådshandlingar

Samrådstid till och med 13 maj

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14, från 22 april till och med den 13 maj 2022. Eller i handlingarna under rubriken samrådshandlingar.

Vill du lämna synpunkter – gör det senast 13 maj 2022

Om du har synpunkter på planförslaget kan du lämna eller skicka dem skriftligt
senast fredag 13 maj 2022 till

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing eller Anna Ryttlinger
douglas.helsing@nordanstig.se eller anna.ryttlinger@nordanstig.se