Ändring av detaljplan för Högen 6:23 mfl

En ändring av detaljplan för fastigheten Högen 6:23 m fl är utställd för samråd samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Vad är syftet med planen?

Syftet med aktuell ändring är att ändra huvudmannaskapet för lokalgatan i gällande detaljplan från kommunalt till enskilt. Detta för att möjliggöra den lantmäteriförrättning som krävs för att vägföreningen ska kunna förvalta den nyligt anlagda förlängningen av Alvägen (lokalgata), som idag angör området Råsjövallen.

Vad innebär förslaget?

Ändringen berör endast huvudmannaskapet och är en administrativ rättelse som måste ske för att möjliggöra en lantermäteriförrättning. Ändringen innebär alltså inte någon förändring av vägens fysiska utformning.

Samrådshandlingar

Samrådstid till och med 28 januari 2022

Du kan titta på planförslaget i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från och med torsdag 13 januari till och med fredag 28 januari 2022.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 28 januari

Den som önskar lämna synpunkter på detaljplanen framför dessa skriftligen till

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller
planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Anna

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11

Skicka ett meddelande till