MENY

Planer

Här kan du följa kommunens översiktliga planering, detaljplanering och vidare in i genomförandet. Du kan se vilka projekt som är på gång eller har antagits och vunnit laga kraft.

Översiktsplanering

Kommunens översiktliga planering utgörs bland annat av olika långsiktiga planer och program. Dessa planer och program sträcker sig långt framåt i tiden och har en hållbar framtid samt en god samhällsutveckling som mål.

Detaljplaner

Bebyggelse regleras sedan genom en detaljplan. Den lägger fast markanvändningen och hur miljön avses att förändras eller bevaras. De allmänna intressena vägs här mot eventuella motstående enskilda intressen.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätten i det planerade området. Det är detaljplanen som ligger till grund för bygglovaprövningen. Detaljplan finns för de flesta tätbebyggda delarna i kommunen.

Detaljplaneprocessen

I Plan- och bygglagen, PBL, regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bl.a. berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Pågående detaljplaner

Kontakt

Fysisk planerare

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka ett meddelande till