Planer

Här kan du följa kommunens översiktliga planering, detaljplanering och vidare in i genomförandet. Du kan se vilka projekt som är på gång eller har antagits och vunnit laga kraft.

Plankarta Varpsand

Pågående arbeten

Framtidsprogram Nordanstigskusten

Kustområdet är den del av kommunen där den största delen av tillväxt nu sker och kommer att ske de kommande decennierna. Här finns otroliga värden i form av både kultur och natur men också en växande attraktivitet med förbättrade och snabbare kommunikationsmöjligheter till angränsande städer så som Sundsvall och Hudiksvall.

Vi har en stor del i denna utveckling och ska vara med och skapa de bästa förutsättningarna för kusten att på ett hållbart sätt växa ytterligare. Just därför har vi startat upp arbetet med ett framtidsprogram för Nordanstigskusten.

Vindkraft

Kommunen har idag ett tiotal byggda vindkraftverk och nu finns samrådsunderlag för vindkraftverk på Nyvallsåsen.

Samrådshandlingar finns tillgängliga i kommunhusets reception på Södra Vägen 14 i Bergsjö och här på vår webbplats. Synpunkter lämnas senast 9 december 2019.

Detaljplaneprocessen

I Plan- och bygglagen, PBL, regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bl.a. berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Här hittar du handlingar till pågående detaljplaner

Översiktsplanering

Kommunens översiktliga planering utgörs bland annat av olika långsiktiga planer och program. Dessa planer och program sträcker sig långt framåt i tiden och har en hållbar framtid samt en god samhällsutveckling som mål.

Detaljplaner

Bebyggelse regleras sedan genom en detaljplan. Den lägger fast markanvändningen och hur miljön avses att förändras eller bevaras. De allmänna intressena vägs här mot eventuella motstående enskilda intressen.

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som anger byggrätten i det planerade området. Det är detaljplanen som ligger till grund för bygglovaprövningen. Detaljplan finns för de flesta tätbebyggda delarna i kommunen.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till