Agenda 2030 – sociala

Det socialt hållbara samhället handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa och jämlikhet. Ett samhälle där individens behov står i centrum.

Miljömålen nummer 1,2,3,4,5,7,11 och 16 1 Ingen fattigdom 2 Ingen hunger 3 Hälsa och välbefinnande 4 God utbildning för alla 5 Jämställdhet 7 Hållbar energi för alla 11 Hållbara städer och samhällen 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Klicka på de sociala målen, nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 och 16 så får du veta mera om målen.

Agendamål – Social hållbarhet

1. Avskaffa fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning åt alla
5. Jämställdhet
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Regionalt

Avdelningen ”folkhälsa och hållbarhet” i Gävleborg arbetar för regional utveckling utifrån folkhälsa och social hållbarhet. De initierar, deltar och stödjer processer inom flera olika områden, till exempel integration och mångfald, jämställdhet samt barn och ungas delaktighet och inflytande.

Lokalt

Kommunfullmäktiges antagna mål för mandatperioden 2019-2022 med Agenda 2030 målen som övergripande styrdokument.

 • Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden
 • Kommunen ska minska fossilberoendet, öka energieffektiviteten samt säkerställa en hållbar produktion av förnybar el.
 • Befolkningen i kommunen ska öka till 10 000 medborgaren under mandatperioden.

Social hållbarhet följs upp inom nedanstående områden och sammanställs i ett årligt välfärdsbokslut efter de prioriterade folkhälsopolitiska målen med koppling till Agenda 2030.

 • Hälsa
 • Trygghet
 • Delaktighet och Inflytande
 • Jämställdhet
 • Grundläggande utbildning.

Prioriterade folkhälsopolitiska mål i Nordanstig 2020 – 2024

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård (ej prioriterat mål)

I likhet med Agenda 2030 för hållbar utveckling uppmärksammar de folkhälsopolitiska målen att hälsoskillnaderna är en utmaning för samhället som helhet, utifrån perspektivet hållbar utveckling och ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

De miljömässiga – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
De sociala – alla ska kunna ha ett gott liv
De ekonomiska – god resurshantering

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkshälsosamordnare

Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till