Agenda 2030 – miljömässiga

Miljömässiga målen finns klickbara under nummer 6, 13, 14 och 15.

Miljömålen nummer 6, 13, 14 och 15 6 Rent vatten och sanitet 13 Bekämpa klimatförändringarna 14 Hav och marina resurser 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

De miljömässiga – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
De sociala – alla ska kunna ha ett gott liv
De ekonomiska – god resurshantering