Agenda 2030 – ekonomiska

De ekonomiska målen finns klickbara under nummer 8, 9, 10 och 12.

Ekonomiska målen nummer 8, 9, 10 och 12 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tilväxt 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10 Minskad ojämlikhet 12 Hållbar konsumtion och produktion

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att fram till år 2030 tillsammans jobba för att uppnå en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål.

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

De miljömässiga – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
De sociala – alla ska kunna ha ett gott liv
De ekonomiska – god resurshantering