MENY

Upphävande av detaljplaner för att underlätta för nybyggnad av E4 genom Harmånger

Upphävande av del av byggnadsplan för Harmångers centrum är utställd på samråd 3 – 20 december 2021 med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Vad är syftet med planen?

Förslaget syftar till att upphva del av byggnadsplanen för Harmångers centrum, i Harmånger, för att underlätta byggnationen för nya E4 genom kommunen. En väg som utretts i en vägplaneprocess får inte byggas i strid med kommunens detaljplaner. Där vägplanen berör en gällande detaljplan, som anger annan markanvändning än för gatu- eller vägändamål, måste kommunen därför ändra eller upphäva detaljplanen. Den nu gällande detaljplan med tillhörande bestämmelser begränsar dettta.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet innebär att inga bestämmelsrer längre kommer finnas över området. Detta medför att området inte längre begränsas av bestämmelser från gällande byggnadsplan och att en utveckling av E4 är möjlig inom området.

Samrådshandlingar

Kontakt