MENY

Upphävande av detaljplan för Röde 1:2, 1:4 med flera

Upphävande för del av detaljplan för Röde 1:2, 1:4 m.fl. i Gnarp har nu antagits av byggnadsnämnden.

Längre ner på sidan hittar du de antagna handlingarna, där finns också en underrättelse av vilken det framgår vilka som kan överklaga beslutet och hur man överklagar.

Vad är syftet med planen?

Förslaget syftar till att upphäva del av gällande detaljplan, detta för att möjliggöra byggnationen av nya E4 genom kommunen. En väg som av Trafikverket utretts i en vägplaneprocess får inte byggas i strid med kommunens detaljplaner eller byggnadsplaner. Där vägplanen berör en gällande plan, som anger annan markanvändning än vägändamål, måste kommunen därför ändra eller upphäva planen. Delar av gällande detaljplan reglerar idag markanvändningar som begränsar den nya vägsträckan med tillhörande anslutningar.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet innebär att inga planbestämmelser längre kommer reglera markanvändningen inom aktuellt område. Upphävandet i sig innebär dock ingen förändring av den fysiska miljön inom området. Däremot skapas förutsättningar för genomförandet av Trafikverkets vägplan som beräknas fastställas under sommaren 2023. Området kommer inte längre begränsas av bestämmelser från gällande plan och en utveckling av E4 är möjlig inom området, efter det att Trafikverkets vägplan fastställts.

Samrådshandlingar

Vad är nästa steg?

För upphävandet har ett förenklat standardförfarande enligt plan- och bygglagen tillämpats. Det innebär att samrådet var det enda tillfället att lämna synpunkter. Du hittar en sammanfattning av inkomna synpunkter i upprättad samrådsredogörelse under Antagandehandlingar. Nu finns möjlighet att under tre veckor överklaga byggnadsnämndens beslut att anta aktuellt upphävande. Inkommer inget överklagande under denna tid vinner upphävandet laga kraft.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Planarkitekt

Vakant