MENY

Upphävande av byggnadsplan för område vid vägkorset i Röde

Ett förslag till upphävande för del av byggnadsplan för område vid vägkorset i Röde, Gnarp har varit utställd för samråd med berörda under tiden 17 oktober till 7 november 2022.

Syfte med planen?

Förslaget syftar till att upphäva del av gällande byggnadsplan, detta för att möjliggöra byggnationen av nya E4 genom kommunen. En väg som av Trafikverket utretts i en vägplaneprocess får inte byggas i strid med kommunens detaljplaner eller byggnadsplaner. Där vägplanen berör en gällande plan, som anger annan markanvändning än vägändamål, måste kommunen därför ändra eller upphäva planen. Delar av gällande byggnadsplan reglerar idag markanvändningar som begränsar den nya vägsträckan med tillhörande anslutningar.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet innebär att inga planbestämmelser längre kommer reglera markanvändningen inom aktuellt område. Upphävandet i sig innebär dock ingen förändring av den fysiska miljön inom området. Däremot skapas förutsättningar för genomförandet av Trafikverkets vägplan som beräknas fastställas under sommaren 2023. Området kommer inte längre begränsas av bestämmelser från gällande plan och en utveckling av E4 är möjlig inom området, efter det att Trafikverkets vägplan fastställts.

Handlingar

Vad är nästa steg?

För upphävandet har ett förenklat standardförfarande enligt plan- och bygglagen tillämpats. Det innebär att samrådet är det enda tillfället att lämna synpunkter. Du hittar en sammanfattning av inkomna synpunkter i upprättad samrådsredogörelse under Handlingar. Förslaget till upphävandet kommer nu, efter mindre revideringar utifrån inkomna synpunkter, att gå till Byggnadsnämnden för beslut om antagande.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11

Skicka ett meddelande till