MENY

Upphävande av byggnadsplan för Harmånger centrum

Ett förslag till aktuellt upphävande var under 2021 ute på samråd med berörda.

Vad är syftet med planen?

Förslaget syftar till att upphäva del av gällande byggnadsplan, detta för att möjliggöra byggnationen av nya E4 genom kommunen. En väg som av Trafikverket utretts i en vägplaneprocess får inte byggas i strid med kommunens detaljplaner eller byggnadsplaner. Där vägplanen berör en gällande plan, som anger annan markanvändning än vägändamål, måste kommunen därför ändra eller upphäva planen. Delar av gällande detaljplan reglerar idag markanvändningar som begränsar den nya vägsträckan med tillhörande anslutningar.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet innebär att inga planbestämmelser längre kommer reglera markanvändningen inom aktuellt område. Upphävandet i sig innebär dock ingen förändring av den fysiska miljön inom området. Däremot skapas förutsättningar för genomförandet av Trafikverkets vägplan som beräknas fastställas under sommaren 2023. Området kommer inte längre begränsas av bestämmelser från gällande plan och en utveckling av E4 är möjlig inom området, efter det att Trafikverkets vägplan fastställts.

Granskningshandlingar

Granskningstid

Förslaget fanns att titta på i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från 17 april till och med den 1 maj 2023.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 1 maj 2023

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Fredrik Spjut

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Fredrik Spjut

0652-362 15

Skicka ett meddelande till