MENY

Upphävande av byggnadsplan för Harmånger centrum

Upphävande för del av byggnadsplanen för byggnadsplan för Harmånger Centrum har nu antagits av byggnadsnämnden. Längre ner på sidan hittar du de antagna handlingarna, där finns också en underrättelse av vilken det framgår vilka som kan överklaga beslutet och hur man överklagar.

Vad är syftet med planen?

Förslaget syftar till att upphäva del av gällande byggnadsplan, detta för att möjliggöra byggnationen av nya E4 genom kommunen. En väg som av Trafikverket utretts i en vägplaneprocess får inte byggas i strid med kommunens detaljplaner eller byggnadsplaner. Där vägplanen berör en gällande plan, som anger annan markanvändning än vägändamål, måste kommunen därför ändra eller upphäva planen. Delar av gällande detaljplan reglerar idag markanvändningar som begränsar den nya vägsträckan med tillhörande anslutningar.

Vad innebär förslaget?

Upphävandet innebär att inga planbestämmelser längre kommer reglera markanvändningen inom aktuellt område. Upphävandet i sig innebär dock ingen förändring av den fysiska miljön inom området. Däremot skapas förutsättningar för genomförandet av Trafikverkets vägplan som beräknas fastställas under sommaren 2023. Området kommer inte längre begränsas av bestämmelser från gällande plan och en utveckling av E4 är möjlig inom området, efter det att Trafikverkets vägplan fastställts.

Antagandehandlingar

Vad är nästa steg?

För upphävandet har standardförfarande enligt plan- och bygglagen tillämpats. Du hittar en sammanfattning av inkomna synpunkter i upprättad samrådsredogörelse under Antagandehandlingar. Nu finns möjlighet att under tre veckor överklaga byggnadsnämndens beslut att anta aktuellt upphävande. Inkommer inget överklagande under denna tid vinner upphävandet laga kraft.

Illustration med steg för steg pilar

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas eller Fredrik

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Planarkitekt

Vakant