MENY

Detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera (ny idrottshall)

En ny detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera har nu antagits av kommunfullmäktige. Längre ner på den här sidan hittar du de antagna handlingarna, där finns också en underrättelse av vilken det framgår vilka som kan överklaga beslutet och hur man överklagar.

Vad är syftet med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att bekräfta befintlig användning för skola och badanläggning samt tillföra användningen för idrottsändamål, så att en ny idrottshall möjliggörs inom planområdet. Inom användningen för skola regleras egenskaps-bestämmelserna så att det finns möjlighet att vid framtida behov utöka skolans verksamhet. Syftet är vidare att tillförsäkra en trygg och säker trafiksituation för hela området och samtidigt avsätta tillräckliga ytor för barnens möjlighet till en trygg utevistelse.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att en ny idrottshall möjliggörs i anslutning till befintlig simhall. Förslaget innebär också att en flexibilitet skapas för skolans verksamheter, att dessa vid ett framtida behov kan utökas.

Antagandehandlingar

Vad är nästa steg?

För detaljplanen har ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen tillämpats. Det innebär att samrådet var det enda tillfället att lämna synpunkter. Du hittar en sammanfattning av inkomna synpunkter i upprättad samrådsredogörelse under Antagandehandlingar. Nu finns möjlighet att under tre veckor överklaga byggnadsnämndens beslut att anta aktuellt upphävande. Inkommer inget överklagande under denna tid vinner upphävandet laga kraft.

Skiss över utökat förfarande
Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt (föräldraledig)

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Planarkitekt

Fredrik Spjut

0652-362 15

Skicka ett meddelande till