MENY

Detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera (ny idrottshall)

En ny detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera har varit utställd för granskning med sakägare och myndigheter till och med 20 juli 2022. Nu omarbetas förslag efter de inkomna synpunkterna från granskningen och nästa steg i planprocessen är att detaljplanen ska godkännas av kommunstyrelsen för att slutligen antas av kommunfullmäktige.

Vad är syftet med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att bekräfta befintlig användning för skola och badanläggning samt tillföra användningen för idrottsändamål, så att en ny idrottshall möjliggörs inom planområdet. Inom användningen för skola regleras egenskapsbestämmelserna så att det finns möjlighet att vid framtida behov utöka skolans verksamhet. Syftet är vidare att tillförsäkra en trygg och säker trafiksituation för hela området och samtidigt avsätta tillräckliga ytor för barnens möjlighet till en trygg utevistelse.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att en ny idrottshall möjliggörs i anslutning till befintlig simhall. Förslaget innebär också att en flexibilitet skapas för skolans verksamheter, att dessa vid ett framtida behov kan utökas.

Granskningshandlingar

Granskningsutlåtande

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas Helsing, douglas.helsing@nordanstig.se

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till