MENY

Ändring av byggnadsplan för del av Bergvik 1:52 med flera

Syfte med planen?

Detaljplaneändringen syftar till att skapa förutsättningar för byggandet av ett nytt särskilt boende för att möta kommunens behov av vårdplatser avsett för äldre med särskilda behov. Det nya boendet behöver vara 4–5 våningar och innehålla mellan 80–100 lägenheter.

Vad innebär förslaget?

Planändringen innebär att skogsdungen norr om befintlig verksamhet Sörgården kan bebyggas med ett nytt särskilt boende med tillhörande funktioner.

Antagna handlingar

Vad är nästa steg?

För detaljplanearbetet har ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen tillämpats. Planförslaget har nu antagist av byggnadsnämnden och vinner efter tre veckor laga kraft, om det inte överklagas. Därefter blir planen gällande.

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11
anna.ryttlinger@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till