MENY

Avfallstaxa för verksamheter och företag

Våra avfallstaxor är uppdelade i två; en för privatpersoner och en för verksamheter och företag

Avfallstaxa

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken.

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs av kommunen och dess entreprenörer.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller att annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

Alla avgifter är exklusive moms

Grundavgift

Baseras på typ av abonnemang; en- och tvåfamiljshus eller fritidshus. Avgiften går till kostnader för planering, administration och service. För hushållen ingår att kostnadsfritt lämna grovavfall och farligt avfall på återvinningscentralen.

Rörlig avgift

Baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften går till kostnader för att hämta och behandla avfallet.

Tilläggsavgift

Avgift som tillkommer vid exempelvis extra hämtning eller byte av abonnemang.

Avgiftsskyldig är var och en som anlitar eller har skyldighet att anlita Nordanstigs kommun eller av kommunen utsedd entreprenör för insamling, transport och behandling av avfall. Avgiftsskyldigheten
gäller alla ägare av beboeliga fastigheter eller där hus avsedda för boende är under uppförande, oberoende av i vilken utsträckning huset används.

Fastighetsägaren ska betala angivna avgifter till kommunen. Betalningsansvar upphör först då förändrade ägarförhållanden rapporterats in till kommunen. För abonnent som inte anmäler
förändring, som skulle medföra högre avgift, kan den höjda avgiften faktureras retroaktivt i upp till tre år. Är behållaren låst, blockerad eller i annat fall inte möjlig att hämta eller tömma vid ordinarie tillfälle, så att tjänsten inte kan utföras, debiteras avgiften för extra hämtning och eventuell framkörningsavgift om hämtning ska ske före nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

  • Abonnenten ska så snart som möjligt anmäla till kommunen flyttning eller annan ändring som gäller abonnemanget.
  • Abonnenten ska ställa fram kärl för hämtning senast klockan 06.00 hämtningsdagen, på av kommunen anvisad plats.

Grundavgift utgår för alla bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter som betraktas som obeboeliga och saknar vatten och el.

Grundavgiften finansierar kostnader för planering, utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.

Alla avgifter är exklusive moms

342 kronor/år/lägenhet i flerbostadshus
116 kronor/år företag eller verksamhet

Abonnemangspriser för kärl

Kärlvolym liter

140

190

240

370

660

var 14:e dag, kronor

1034

1368

1688

2477

4188

Abonnemang för fritidshus

storlek

1,5–3

4

5

6

8

Hyra

7898

10125

10125

12150

14175

tömning 14 dagar

22263

22263

33393

33393

44525

tömning 1 ggr/vecka

44526

44526

66788

66788

89049

Gångtillägg

Hämtning 26 gånger/år

26 ggr

Gångtillägg i meter

<240 liter

<=370 liter1,6 - 15, kronor

424

84915 - 50, kronor

849

1697

över 50, kronor

1697

3395

övriga

Tillägg

kronor

Extra säck eller kärl vid ordinarie tur

61

Framkörningsavgift inom 48 timmar, vardagar

230

Tillkommer tömning per kärl

230

Byte abonnemang

133

Utkörning av kärl

408

Sluten tank

sluten

tankvolym m³

kronor

0 – 4

1501

5 – 6

1965

7 – 9

2739

Över 9, tillägg per m³

214

Slamavskiljare

tömning med avvattnande teknik

slam

tankvolym m³

kronor

0 – 4

1403

5 – 6

1919

7 – 9

2780

Över 9, tilläg per m³

214

Tillägg vid begäran om heltömning 0 – 4 m³

494

övriga tillägg

tillägg

kronor

Budning slamavskiljare

230

Tungt lock med 2 personer eller maskinhjälp

745

Framkörningsavgift vid bomkörning

408

Krav på specificerad tömningstid

133

Akut tömning inom 24 timmar

1028

Akut tömning inom 6 timmar eller helger

1938

För varje 10 meter slang utöver 20 meter

56

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

0652-363 00, telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00
avfall@nordanstig.se

Kundservicetelefon
Allmänna frågor om återvinningscentralen som exempelvis öppettider, vad får jag slänga osv.

0652-361 75 måndag–fredag 8.00–16.00

Skicka ett meddelande till