MENY

Avfallstaxa för privatpersoner

Våra avfallstaxor är uppdelade i två; en för privatpersoner och en för verksamheter och företag

Avfallstaxa

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat den 10 december 2018 med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken.

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs av kommunen och dess entreprenörer.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller att annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

Grundavgift

Baseras på typ av abonnemang; en- och tvåfamiljshus eller fritidshus. Avgiften går till kostnader för planering, administration och service. För hushållen ingår att kostnadsfritt lämna grovavfall och farligt avfall på återvinningscentralen.

Rörlig avgift

Baseras på storlek på avfallsbehållare samt hur ofta den töms. Avgiften går till kostnader för att hämta och behandla avfallet.

Tilläggsavgift

Avgift som tillkommer vid exempelvis extra hämtning eller byte av abonnemang.

Avgiftsskyldig är var och en som anlitar eller har skyldighet att anlita Nordanstigs kommun eller av kommunen utsedd entreprenör för insamling, transport och behandling av avfall. Avgiftsskyldigheten
gäller alla ägare av beboeliga fastigheter eller där hus avsedda för boende är under uppförande, oberoende av i vilken utsträckning huset används.

Fastighetsägaren ska betala angivna avgifter till kommunen. Betalningsansvar upphör först då förändrade ägarförhållanden rapporterats in till kommunen. För abonnent som inte anmäler
förändring, som skulle medföra högre avgift, kan den höjda avgiften faktureras retroaktivt i upp till tre år. Är behållaren låst, blockerad eller i annat fall inte möjlig att hämta eller tömma vid ordinarie tillfälle, så att tjänsten inte kan utföras, debiteras avgiften för extra hämtning och eventuell framkörningsavgift om hämtning ska ske före nästa ordinarie hämtningstillfälle. 

  • Abonnenten ska så snart som möjligt anmäla till kommunen flyttning eller annan ändring som gäller abonnemanget.
  • Abonnenten ska ställa fram kärl eller säck för hämtning senast klockan 06.00 hämtningsdagen, på av kommunen anvisad plats.
  • Förpackningar och tidningar ska alltid sorteras ut i behållare på återvinningsstationen. 

Grundavgift utgår för alla bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter som betraktas som obeboeliga och saknar vatten och el.

Grundavgiften finansierar kostnader för planering, utveckling, information, administration, kundservice, fakturering, återvinnings-centraler samt insamling och behandling av vitvaror, farligt avfall, små-el och grovavfall. I grundavgiften för hushåll ingår hämtning av grovavfall vid fastigheten sex gånger per år med upp till två kubik-meter per tillfälle. Det ingår även insamling av farligt avfall på ett flertal centrala platser i kommunen två gånger per år. Alla avgifter är inklusive moms.

Grundavgift, inklusive moms

710 kronor/år permanentboende
498 kronor/år fritidsboende

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på kärlstorlek och hämtningsintervall. Permanentboende är när någon är folkbokförd på fastigheten. Det är tillåtet att dela kärl med en eller två närliggande fastigheter.
Fritidsboende är när ingen är folkbokförd på fastigheten. Fritidsboende kan välja abonnemang för permanentboende. Alla avgifter är angivna i kronor per år inklusive moms.

Abonnemang för permanentboende

Abonnemangspriser för kärl

Kärlvolym liter

140

190

240

370

var 14:e dag, kronor

1292

1710

2109

3096

var 4:e vecka, kronor

647

855

(kräver godkänd kompost , 146 kB, öppnas i nytt fönster.)

Hämtning sker från vecka 16 till och med vecka 41

Abonnemang för fritidshus

Kärlvolym liter

140

190

240


var 14:e dag, kronor

647

855

1056


var 4:e vecka, kronor

347

(kräver godkänd kompost , 146 kB, öppnas i nytt fönster.)

Kärl delat på två hushåll

två hushåll

Kärlvolym liter

140

190året runt boende, kronor

647

855fritid, kronor

323

428

Kärl delat på tre hushåll

tre hushåll

Kärlvolym liter

140

190året runt boende, kronor

431

570fritid, kronor

216

285

Gångtillägg

Hämtning 26 gånger/år

26 ggr

Gångtillägg i meter

<240 liter

<=370 liter1,6 - 15, kronor

530

106115 - 50, kronor

1061

2122

över 50, kronor

2122

4243

Hämtning 13 gånger/år

13 ggr

Gångtillägg i meter

<240 liter
1,6 - 15, kronor

265
15 - 50, kronor

530


över 50, kronor

1061


övriga

Tillägg

kronor

Extra säck eller kärl vid ordinarie tur

77

Framkörningsavgift inom 48 timmar, vardagar

287

Tillkommer tömning per kärl

287

Byte abonnemang

166

Sluten tank

sluten

tankvolym m³

kronor

0 – 4

1876

5 – 6

2457

7 – 9

3424

Över 9, tillägg per m³

268

Slamavskiljare

tömning med avvattnande teknik

slam

tankvolym m³

kronor

0 – 4

1754

5 – 6

2399

7 – 9

3474

Över 9, tilläg per m³

268

Tillägg vid begäran om heltömning 0 – 4 m³

617

latrin

volym liter

kronor

34

684

Latrinkärl finns att köpa på Homons återvinningscentral. I avgiften ingår sedan hämtning av kärlet på anvisad plats.

övriga tillägg

tillägg

kronor

Budning slamavskiljare

287

Tungt lock med 2 personer eller maskinhjälp

931

Framkörningsavgift vid bomkörning

510

Krav på specificerad tömningstid

166

Akut tömning inom 24 timmar

1285

Akut tömning inom 6 timmar eller helger

2423

För varje 10 meter slang utöver 20 meter

70

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

0652-363 00, telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00
avfall@nordanstig.se

Kundservicetelefon
Allmänna frågor om återvinningscentralen som exempelvis öppettider, vad får jag slänga osv.

0652-361 75 måndag–fredag 8.00–16.00

Skicka ett meddelande till