Elevhälsa

Vi arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Och för varje elevs lärande och utveckling. Vi bidrar till att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

I elevhälsan arbetar skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och skolpsykolog. Det finns även tillgång till skolläkare. På varje skola i kommunen finns ett elevhälsoteam som består av rektor och personal från elevhälsan.

"Elevhälsan bidrar till skapandet av pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa."

Målen uppfylls genom att elevhälsan

  • har regelbundna träffar och samarbetar kring aktuella ärenden
  • har en samlad specialkompetens
  • inventerar, kartlägger och analyserar behoven
  • skapar en helhetsbild
  • skapar nätverk, sprider kunskaper, information och idéer
  • ger handledning, fortbildning och konsultation till personalen
  • informerar om behov av stödresurser
  • ger råd, stöd och behandling
Kontakt

Enhetschef elevhälsa
Verksamhetschef EMI och övergripande specialpedagog

Annika Bergdahl-Frid

070-287 51 56

Skicka ett meddelande till