MENY


Dammtjärn blir Nordanstigs 28:e naturreservat

Nu får Nordanstig sitt 28:e naturreservat. Dammtjärns naturreservat är ett våtmarksområde med varierad skog, tjärnar och vattendrag med spår av flottning.

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att bilda Dammtjärns naturreservat, nordväst om Hassela. Det nya reservatet är cirka 129 hektar stort och där finns en stor variation av olika naturtyper, såsom flera olika typer av skog, öppna våtmarker, skogsbäckar och tre tjärnar.

Detta ger en stor artrikedom och många signalarter och rödlistade arter är funna i området.

Spår av flottning och myrslåtter finns i våtmarkerna men området är i stort sett orört och naturligt. I den nordöstra delen finns ett område med gammelskog på torrare mark.

Bilden visar en tjärn i Dammtjärns naturreservat, Nordanstig.

Våtmarker präglar Dammtjärns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg