MENY


Prognos visar stort överskott i kommunala ekonomin

Delårsbokslutet för 2021 visar ett överskott på 35 miljoner kronor för helåret, mycket tack vare stora statsbidrag och ersättningar för pandemikostnader. Men på sikt behöver verksamheternas kostnader anpassas till sina budgetar.

De senaste 17 åren har Nordanstigs årsbokslut, med ett undantag, visat positiva siffror. Även 2021 ser ut att bli ett ekonomiskt bra år för den kommunala ekonomin.

Även om flera verksamheter visar varierande grad av underskott pekar prognosen för helåret mot ett överskott på 35 miljoner kronor, nära 18 miljoner över budgeterat resultat. För kommunkoncernen som helhet inklusive de kommunala bolagen visar prognosen plus 37 miljoner kronor.

– Vi ser ut att gå mot ett riktigt bra resultat även i år. En stor bidragande orsak är statsbidrag med anledning av pandemin, till exempel ersättningar för sjuklönekostnader, säger ekonomichef Björn Hylenius.

Bidrag och pandemiersättning

Trots ett stort sammanlagt överskott ser kärnverksamheterna ut att gå minus mot budgeten. Av verksamheternas samlade underskott på 22 miljoner kronor mot budget står social omsorg och sociala myndighetsnämnden för 13 miljoner. Analys och åtgärder pågår, klart är i alla fall att den sociala sidan haft högre kostnader jämfört med 2020, till viss del kopplade till pandemin.

Underskotten i verksamheterna oroar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg.

– Det här är något som vi behöver komma tillrätta med. Vi bedömer att de statliga bidragen kommer att minska framöver och då kan vi inte ha underskott i verksamheterna, säger han.

Hög investeringstakt

Ola Wigg gläds lite extra åt de positiva befolkningssiffrorna och en bra måluppfyllelse i övrigt, men är också mycket nöjd med det ekonomiska resultatet överlag.

– Det är ett väldigt bra prognosticerat resultat, mycket tack vare stora tillskott av statliga medel. Det gör att vi kan fortsätta investera i våra kärnverksamheter, säger Ola Wigg.

För kommunen planerar för en historiskt hög investeringstakt. Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt särskilt boende, även om detaljerna ännu inte spikats. I Bergsjö är också en ny idrottshall på gång. Om dessa och andra investeringar ska kunna göras måste verksamheterna rymmas inom sina budgetar och överskotten satsas i framtiden.

"Trygghet inför framtiden"

De stora plusposterna står kommunens särskilda verksamheter för. Här redovisar bland annat pensioner och personalomkostnader ett överskott mot budget om nästan 17 miljoner kronor. Även kostnaden för avskrivningar beräknas ge ett överskott om nästan 7 miljoner kronor.

– Jag är mycket nöjd med att det egna kapitalet nu är positivt inkluderat våra pensionsåtaganden. Det ger kommunen en bra trygghet inför framtiden, säger kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng.

Delårsbokslut per 31 augusti 2021

Staben: -1,6 mnkr
Innefattar bland annat miljö- och räddningsnämnd, gymnasie- och vuxenutbildning.

Tillväxt och service: +0,9 mnkr
Innefattar bland annat plan- och byggverksamhet, avfall och återvinning, miljö och tillsyn.

Utbildning: -4,1 mnkr
Innefattar bland annat förskola, skola, skolskjuts, bibliotek och barn- och elevhälsan.

Vård och omsorg: -4,4 mnkr
Innefattar bland annat vård och omsorg med hemtjänst och hemsjukvård, anhörigstöd och daglig verksamhet.

Social omsorg: -3,0 mnkr
Innefattar bland annat social omsorg, budget- och skuldrådgivning, integration och arbetsmarknad.

Sociala myndighetsnämnden: -10,0 mnkr
All myndighetsutövning, exempelvis placeringar barn och vuxna, familjehem, försörjningsstöd.

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter: +17,0 mnkr.
Innefattar bland annat pensioner, personalomkostnader och avskrivningar.

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto: +23,0 mnkr.

Varför är investeringsutrymme viktigt?

Ett bra resultat innebär pengar över som kan investeras. Det ger lägre löpande kostnader och vi kan investera mer eller bedriva mer verksamhet.
Att låna pengar för att investera ger högre löpande kostnader. Valet står då mellan att minska på investeringarna eller på verksamheten.
De stora investeringar som vår kommun står inför kommer att kräva delar av bägge alternativen. Ambitionen är – så långt det är möjligt – att lösa finansieringen genom ett bra resultat.

Grafisk illustration sedd snett från ovan över den nya idrottshallen sammanbyggd med dagens idrotts- och simhall. Illustration: TM Konsult

Överskott i kommunens ekonomi behövs för att kunna göra investeringar i exempelvis den nya planerade idrottshallen i Bergsjö. Illustration: TM Konsult

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

 

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande

070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se

 

Björn Hylenius, ekonomichef
0652-361 63, bjorn.hylenius@nordanstig.se