MENY


Debattvilja präglade oktobers fullmäktigemöte

Ett prognosticerat överskott på 35 miljoner kronor, höjd avfallstaxa, nya bidragsnormer för föreningsbidrag till fler och livfulla debatter om klimatet och kulturstrategin på kommunfullmäktige.

Det blev en hel del debatt och diskussioner under måndagskvällens kommunfullmäktige i Kulturhuset Bergsjögården. En handlade om kommunens kulturstrategi för åren 2021–2025. I kommunstyrelsen yrkades från Vänsterpartiet på en hårdare skrivning kring den (1) procent av kostnaden för bygg- och renoveringsprojekt som ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. I yrkandet ansågs ”verka för” vara för svagt.

Yrkandet stötte på patrull i kommunstyrelsen, men försöken att få med tillägget i kulturstrategin fortsatte i fullmäktige. Efter votering avgjordes att kommunstyrelsens ursprungliga förslag ska gälla. Med den nya kulturstrategin klubbad kommer nu arbetet med en handlingsplan för kulturen att ta vid.

Debatt om långsiktig hållbarhet

Efter slutredovisning av klimat- och miljöberedningens arbete var det dags för en annan och inte helt vanlig agendapunkt; den om idépolitisk debatt på temat klimat och miljö. Programpunkten inleddes med en kort beskrivning av Agenda 2030-arbetet hittills i Nordanstigs kommun. Agenda 2030 är FN:s program för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Ola Wigg (S) inledde själva debatten med att konstatera att miljöförändringsarbetet kommer kräva enorma resurser och förändrat beteende. Mycket görs redan, bland annat genom energieffektiviseringsprojektet EPC. Men det räcker inte. Här måste vi arbeta tillsammans och inte göra politik av det, sa han.

Petter Bykvist (V) betonade att även om klimatproblemet är globalt kan mycket göras lokalt. Mycket kan också göras för klimatet på individnivå, men de stora åtgärderna måste komma från statliga och överstatliga instanser.

Rekvisita i talarstolen

Anette Nybom (S) hade med sig rekvisita upp i talarstolen och visade hur ett vanligt fat kan ersätta cellofanplast för att täcka matskålar, och att vanlig tvål duger minst lika bra som schampo med sina kemikalier.

Tor Tolander (M) lyfte vikten av investeringar för att bekämpa klimatutmaningarna och konstaterade att politikerna inget har att lära barnen i klimatfrågan, de sitter redan utanför riksdagshuset, anförde han.

Stefan Berg (NoP) bad från talarstolen sina fullmäktigekollegor att sluta dricka det flaskvatten som serverats under kvällens paus. Det kunde vara en bra start, ansåg han.

Föreningsbidrag till fler

Kommunstyrelsen antog nyligen nya bidragsnormer och bestämmelser för föreningsbidrag, bland annat för att fler målgrupper ska kunna söka. I förslaget fanns också ett extra tillskott på 750 000 kronor till kommunens föreningar. Sammanlagt kan föreningarna nu dela på 4,2 miljoner kronor årligen. Kommunfullmäktige fick under kvällen en föredragning av de nya normerna, hur de tillkommit och deras syfte.

De nya bidragsnormerna träder i kraft 1 januari 2022.

På dagordningen fanns också Nordanstigs kommuns delårsbokslut som visar ett överskott på nästan 35 miljoner kronor för helåret. Det fina resultatet är i hög grad tack vare statliga medel; både statsbidrag och riktade ersättningar kopplade till pandemin.

Förutom den ekonomiska aspekten av delårsrapporten redovisades uppåtgående trender bland annat för mål som ökad utbildningsnivå, bostadsbyggande och befolkningsutveckling.

Höjd taxa, men fortsatt billigast

Att höja taxor är sällan populärt. För att täcka ökade kostnader, bland annat för att kommunerna från 1 januari 2022 tar över ansvaret för returpapper från producenterna och ökade förbränningsskatter, behöver kommunens avfallstaxa justeras. Kommunfullmäktige valde att besluta i enlighet med förslaget från avfallsverksamheten. Även efter höjningen kommer Nordanstigs avfallstaxa vara Hälsinglands lägsta, förutsatt att ingen hälsingekommun sänker avgiften.

Pär Johansson från Avfall Hälsingland beskrev tillsammans med avfallschef Jimmy Nilsson, arbetet med avfall och återvinning i kommunen och delade ut mycket beröm till verksamheten. Till exempel ligger kundnöjdheten för avfallsinsamling samt besök vid återvinningscentralerna i det allra översta skiktet i Sverige.

På grund av tidsbrist fick ett flertal agendapunkter flyttas till nästa sammanträde i december.

Klimatdebatten och fullmäktige kan följas här i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se