MENY


Ny modell och mer pengar till föreningslivet

Tillsammans med föreningarna har en ny modell för föreningsbidrag tagits fram som ska stärka deras arbete på tre prioriterade områden. Samtidigt får föreningarna dela på ytterligare 750 000 kronor varje år.

Kommunstyrelsen har enhälligt antagit nya bidragsnormer och bestämmelser för föreningsbidrag i vår kommun. I beslutet ingår också ett extra tillskott på 750 000 kronor till kommunens föreningar. Det gör att den sammanlagda summan som föreningarna kan dela på uppgår till 4,2 miljoner kronor årligen.

– Det här är viktigt. Föreningslivet ger våra invånare – i alla åldersgrupper – ett aktivt och berikat leverne. Deras arbete och aktiviteter är minst sagt hälsobefrämjande, säger ledningsutskottets ordförande, Stig Eng.

Förutsättningar för utveckling

Bakom förändringarna ligger en önskan om tydligare struktur i ett mer sammanhängande bidragssystem med tydligare kriterier och villkor och inte minst ett mer enhetligt bidragsformulär. I arbetet med att ta fram bestämmelserna har föreningar, handläggare och politiker deltagit.

I vår och i andra mindre kommuner tar föreningar ett stort ansvar för att aktiviteter blir genomförda. Det går inte att nog betona hur viktigt föreningarnas arbete är. Syftet med föreningsbidragen är att skapa förutsättningar för aktiviteter och utveckling.

– Vi har strävat efter att behålla det som varit bra i den tidigare bidragsstrukturen, men samtidigt förändra utifrån behov och önskemål som lyfts fram, till exempel möjliggöra att fler målgrupper kan söka bidrag, säger fritidsutvecklare Andreas Mossnelid.

Nya bidragsformer

Nordanstigs kommun formulerar numera sina verksamheters mål utifrån FN:s Agenda 2030, det vill säga att besluten ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Föreningslivet bidrar till hållbar utveckling för både individ och samhälle. Den nya modellen för föreningsbidrag ska förstärka det arbetet utifrån tre prioriterade områden; barn och unga, folkhälsa, samt miljö. Ansökningar som kopplas till ett eller flera av dem prioriteras.

Det nya bidragssystemet som träder i kraft 1 januari 2022 innehåller också två nya bidragsformer, aktivitetsstöd till studieförbunden och bidrag för samlingslokaler. Två målgrupper för föreningsbidragen, personer med funktionsvariation och äldre personer, 65+, har tillkommit i den nya modellen.

Det här är de årliga föreningsbidragen

  • Projektbidrag (960 000 kronor)
  • Bidrag till bygglovsavgift (40 000 kronor)
  • Verksamhetsstöd (575 000 kronor). Ersätter spontankassan, ledarutbildningsbidrag och ungdomsinitiativ. Höjning med 100 000 kronor
  • Lokalt aktivitetsstöd (900 000 kronor). Höjning med 100 000 kronor
  • Driftsbidrag (1 340 000 kronor). Sammanslagning av driftsbidrag och hyresbidrag. Höjning med 200 000 kronor.
  • Bidrag för samlingslokaler (150 000 kronor). Nytt bidrag.
  • Kultur och föreningsledarstipendium (10 000 kronor)
  • Aktivitetsstöd till studieförbunden (200 000 kronor). Nytt stöd.
Närbild av en innebandyboll och spetsen på en klubba med ett mål i bakgrunden.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se

 

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande

070-397 63 23, stig.eng@nordanstig.se