MENY


KF: Investeringstung budget klubbades

Ny idrottshall i Bergsjö, oförändrad skatt och investeringstung kommunbudget klubbades på sista fullmäktigesammanträdet innan sommaruppehållet.

När Nordanstigs kommunfullmäktige sammanträdde på måndagskvällen var det sista gången innan sommaruppehållet. På agendan fanns, förutom de stående punkterna, skattesatsen för 2022 och mål och budget för åren 2022–2025. Två ärenden som tidigare delat politiken var ny idrottshall i Bergsjö och köp av en vanskött fastighet i Röde, Gnarp.

Kommunchef Erik Hedlund konstaterade inledningsvis att spridningen av covid-19 fortsätter nedåt och att hittills har 65 procent av kommunens invånare fått minst en vaccindos.

Budget mot budget

Efter att fullmäktige tackat för en förstärkt ekonomirapport där prognosen visar ett överskott på strax under 28 miljoner kronor för helåret var det dags att fastställa skattesatsen för 2022. Kommunfullmäktige valde att lämna skatten oförändrad på 22,51 kronor.

Fullmäktige hade också att ta ställning till budgeten för 2022 och flerårsplanen till och med 2025. Mot majoritetens budget stod oppositionspartierna i Samling för Nordanstig. I oppositionens budgetförslag lyftes främst satsningar på tre områden; skolan med fler lärare, bättre utrustning och mer kultur. Ett modernt särskilt boende lyftes också fram tillsammans med en satsning på detaljplanering för byggklara tomter för villor, flerfamiljshus och industrier i hela kommunen.

Sverigedemokraterna lyfte i sitt budgetförslag trygghet och tillgänglig välfärd. Bland annat vill man anställa en äldrekurator och säkerställa att kommunen har rätt antal platser i särskilt boende och fler vuxna i skolan.

Tämligen överens

Majoritetens budgetförslag, som till slut klubbades, innehåller stora investeringar i lokaler, en satsning på arbetskläder för förskole- och omsorgspersonal och på att fräscha upp på kommunens och annan mark. Budgeten innehåller också förstärkt skolbudget med fyra miljoner kronor för förbättrad kvalitet och en tidigare beslutat satsning på fler datorer till fler elever.

Överlag föreföll fullmäktiges partier tämligen överens om vikten av de stora investeringar som nu görs.

Den nya budgeten innebär att kommunstyrelsen har 574 miljoner kronor att röra sig med nästa år med utökning varje år fram till 2025 då omslutningen är nästan 603 miljoner kronor.

Precis som i kommunstyrelsen häromveckan gick på måndagskvällen meningarna isär i frågan om ny idrottshall i Bergsjö. Nordanstigspartiet.se har velat se en återremiss på grund av bristande ärendehantering, något man stod fast vid i fullmäktige. Trots att flera ledamöter – även över partigränserna – tillstod att ärendet gått väl fort blev beslutet att hallen nu ska byggas intill simhallen i Bergsjö. Fullmäktige godkände också att lån på maximalt 40 miljoner kronor tas upp för bygget.

Flera ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Som vanligt efter sommaren?

Debatt blev det också på måndagskvällen om köpet av en fastighet i Röde, Gnarp. På fastigheten står flera byggnader som är i dåligt skick tillsammans med en stor mängd skrotbilar, båtar, bildäck och annat lösöre. Situationen på fastigheten är sådan att den innebär olägenhet för närboende. Men marken bedöms också ha ett strategiskt läge inför kommande byggnationer, bland annat av ny E4, järnväg och lägenhetsbygge i närområdet.

Efter votering beslutade fullmäktige att tomten ska köpas för en miljon kronor. Avtalet slår fast att tomten ska städas av innan hela köpeskillingen betalas.

Kommunfullmäktiges ordförande avslutade vårens sista sammanträde med beröm till ledamöterna för deras sätt att hantera de digitala mötena, och med en förhoppning att fullmäktige kan samlas som vanligt igen efter sommaruppehållet.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se