MENY


Handledning nyckeln till bättre elevhälsa

I en unik utbildningssatsning har barn- och elevhälsans medarbetare tillsammans gått en ettårig handledarutbildning. Resultatet blir ett stärkt främjande arbete genom professionell handledning ute i skolverksamheten.

Som första kommun i landet har Nordanstigs barn- och elevhälsas medarbetare tillsammans gått en ettårig handledarutbildning. Uppdragsutbildningen motsvarar 15 högskolepoäng. Tio personer bestående av skolpsykolog, specialpedagoger, skolkuratorer och en skolsköterska är nu rustade för att bättre kunna erbjuda professionell handledning till personalen inom skola och förskola.

– Det unika här är att alla barn- och elevhälsans yrkeskategorier gått utbildningen tillsammans. Enstaka utbildningsdagar är bra, men de ger inte samma effekt som en sammanhållen längre utbildningssatsning, speciellt om det handlar om som i detta fall, att lära sig metoder där både teori och praktik är viktiga delar säger, barn- och elevhälsans chef, Annika Bergdahl Frid.

Professionell handledning tidigt

Skollagen trycker på vikten av främjande- och förebyggande arbete i skola och förskola. Genom att barn- och elevhälsan nu har möjlighet att erbjuda professionell handledning i ett tidigt skede minskar risken att problem och svårigheter växer sig större och tar tid och kraft från pedagogerna.

– Vi ska vara professionella handledare som finns tillgängliga för personalen med fokus på att utveckla de vuxnas arbete i skolan och förskolan för att bättre möta barnen och eleverna och deras behov.

Annika Bergdahl Frid betonar att barns och elevers hälsa är hela förskolans och skolans ansvar, men att barn- och elevhälsans yrkesprofessioner kan tillföra ytterligare en dimension i arbetet. Därför är handledning som metod viktig, eftersom den har visat sig ge bestående effekter och bidrar till det främjande- och förebyggande arbetet.

Utvecklar ledarskapet

Elevhälsans olika kompetenser är tillgängliga för alla kommunens skolor och barnhälsans specialpedagoger för alla förskolor. Annikas förhoppning är nu att handledningen kommer bli ett efterfrågat komplement till det som barn- och elevhälsan redan jobbar med.

Skolpersonal, elever och vårdnadshavare kommer att se resultatet av utbildningen genom bland annat ett utvecklat ledarskap hos pedagogerna. Annika tror också att kunskapen om både den fysiska, den pedagogiska och den psykosociala lärmiljön kommer att öka och utvecklas samt att pedagogerna kommer stärkas i den kunskap de redan besitter.

"Ett riktigt lyft!"

Och kursdeltagarna då, vad tycker de? Lärorikt och nyttigt – och ganska tufft, enligt Annika Bergdahl Frid, eftersom utbildningen skett parallellt med vardagens arbete.

– Men det har absolut skett en förändring hos dem, säger hon. De mentaliserar betydligt mera i dag än innan utbildningen och ser problemen de ställs inför, ur nya perspektiv. De har lättare att greppa problemställningen och är mer öppna för vilka orsaker som kan ligga bakom. Det här ger vårt främjande arbete ett riktigt lyft!

Läs mer om vårt arbete med barn- och elevhälsa

Delar av barn- och elevhälsans personal fotograferade i parkmiljön nedanför biblioteket i Bergsjö.

Pernilla Rudolfsson, skolkurator, Margot Klingh, skolpsykolog, Carina Jervström, skolsköterska och Janna Eurén, specialpedagog, är några av barn- och elevhälsans medarbetare som gått den ettåriga handledarutbildningen. Initiativet togs av barn- och elevhälsans chef, Annika Bergdahl Frid (till vänster i bakre raden).

För mer information

Annika Bergdahl Frid, enhetschef
070-287 51 56