MENY


Samråd om ny detaljplan för Varpsand, Gnarps-Berge 12:43 med flera

En ny detaljplan för Varpsand är utställd från den 2 juni för samråd med sakägare och myndigheter. Avsikten med detaljplaneförslaget är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. 

Förslaget innebär att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse i Varpsand.

Planförslaget ställs ut från den 2 - 24 juni i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14
och på nordanstig.se/planer.

Till och med den 24 juni 2021 kan berörda fastighetsägare, kända organisationer och närboende lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska lämnas skriftligt.

Karta över möjlig utformning i Varpsand

Illustrationskarta över möjlig utformning - Illustration: SWECO/Nordanstigs kommun

För mer information

Douglas Helsing, stadsarkitekt
0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se

Isabelle Törnhult, planarkitekt