MENY


KF klubbade rekordresultat och fibersatsning

Årsbokslut och kostnadsredovisning av vattenvårdsprojekt på kommunfullmäktige. Miljonsatsning på fiberutbyggnad och avveckling av två bolag klubbades.

Bland de första punkterna på måndagens kommunfullmäktige återfanns årsredovisningar för kommunen och några ägda och delägda bolag. Kommunen redovisar som tidigare nämnts sitt bästa resultat på många år. Överskottet blev strax över 40 miljoner kronor. Sett till hela koncernen landar resultatet på drygt 45 miljoner.

Räkenskapernas sorgebarn är Sociala myndighetsnämnden som alltjämt dras med underskott; minus 10,3 miljoner kronor förra året. Här bedömer kommunens revisorer att kommunstyrelsen och Sociala myndighetsnämnden ”inte helt har bedrivit verksamheten på ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.”

Två gånger nollresultat

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen, men skickar med att arbetet med att inordna verksamheterna inom tilldelade ekonomiska ramar måste fortsätta.

På bordet fanns också Fiberstaden AB:s årsredovisning. Företaget som ägs gemensamt av Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner, sköter bland annat fiberutbyggnaden i kommunerna, det interna IT-stödet och kommunernas telefoniservice. Resultatet blev ett överskott på drygt 6,1 miljoner kronor.

Nordanstig Vatten AB ansvarar för dricksvatten och rening av avloppsvatten genom den kommunala anläggningen. Bolaget visar ett nollresultat för 2020. Även MittSverige Vatten & Avfall AB som ansvarar för drift och underhåll av VA-anläggningarna redovisar nollresultat.

Stor statlig finansiering

Men det skulle handla ännu mer om vatten. En sedan länge efterfrågad redogörelse för kostnaderna för kommunens vatten- och fiskevårdsprojekt kunde presenteras på måndagskvällen. Redovisningen omfattar tiden från 2015 till och med 2020 och visar att en stor del av kostnaderna finansierats med statliga och andra bidrag. I delprojekten har nära fyra femtedelar finansierats av annan än kommunen. Ägandet av kraftverk belastar kommunen med 58 procent av kostnaden, eller 1,8 miljoner kronor hittills under de fem åren.

Kostnaden för politiska arvoden är 159 000 kronor, medan tjänstepersoners arbete inte redovisas, då det anses ingå i anställningen att arbeta med projekt.

Två gånger avveckling

Kommunfullmäktige beslutade under kvällen att avveckla två bolag. Nordanstigs Fastighets AB har de senaste åren varit vilande utan verksamhet. Det finns enighet kring att avveckla bolaget. Däremot finns skilda uppfattningar om hur bolagets kassa på 2,3 miljoner kronor ska användas efter att bolaget likviderats.

Efter debatt och votering beslutades att förvaltningen ska ta fram förslag till kommunstyrelsen för hur pengarna ska ge bästa möjliga samhällsnytta i Nordanstigs kommun.

Det andra avvecklingsärendet handlade om Visit Hälsingland Gästrikland AB. Bolaget bildades 2014 för att utveckla besöksnäringen i länet. I dag finns fyra delägare kvar i bolaget som på senare år haft både verksamhetsmässiga och ekonomiska problem. Region Gävleborg har också beslutat att inte längre delta i finansieringen av bolaget. Kvällens beslut blev att inleda likvidation av bolaget under förutsättning att övriga delägare fattar samma beslut.

Fiberutbyggnad för miljoner

Kommunfullmäktige beslutade också att satsa 15,5 miljoner kronor, varav cirka 7,5 miljoner utgörs av statligt bidrag, till fiberutbyggnad i området mellan Bergsjö och Jättendal. Förutsättningen för att bygget ska starta är att minst fyra av fem av de 230 fastigheterna som har personer folkbokförda på adressen ansluts.

Att införa eller justera taxor är en uppgift som åligger bara kommunfullmäktige. Det nya korttidsboendet Koalan i Bergsjö ger avlastning för vårdnadshavare som har barn med funktionshinder. Fullmäktige har nu slagit fast att taxan för måltider ska vara 120 kronor och 60 kronor för helt respektive halvt dygn av vistelse. Dygnsavgiften innefattar alla måltider och mellanmål.

Samtidigt justerades taxan för måltider vid vistelse på korttidsboende. Korttidsboende som tackar nej till erbjudande om plats på särskilt boende ska betala en måltidsavgift på 310 kronor per dygn. Avgiften är densamma som vid vistelse i särskilt boende. Övriga på korttidsboende kommer fortsatt att betala 135 kronor per dygn.

Här kan du läsa årsredovisningen 2020

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se