MENY


Äldres ensamhet kartlagd i ny studie

Personer över 65 år riskerar att känna sig alltmer ensamma ju äldre de blir. För att ta reda på hur stort problemet är i vår kommun har ett viktigt projekt precis avslutats. Och det visar sig att en del av lösningen kan stavas IT.

Socialstyrelsen fördelade under fjolåret medel till kommunerna för att motverka ensamhet bland äldre. I Nordanstig har pengarna använts till ett projekt för att ta reda på hur våra äldre upplever ensamhet och hur det kan motverkas. Två olika grupper har intervjuats för att få en tydligare bild om graden av ensamhet; äldre hemmaboende med beviljade insatser som hemtjänst eller dagverksamhet och yngre äldre på trygghetsboende.

– Med de här två grupperna har vi försökt täcka in äldre som kan tänkas ha olika upplevelser av ensamhet och olika behov av både stöd och aktiviteter. Det är också en fördel att vi kunnat nå personerna genom redan etablerade kommunala kontakter, berättar projektledare Jennie Söderlund.

Pandemin påverkar i viss mån

Statistik visar att människor deltar mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir. Pandemin är ytterligare en faktor som försvårar och påverkar möjligheter till social samvaro. Hög ålder har visat sig vara en stor riskfaktor för dödlig utgång vid insjuknande i covid-19 och 70-plussare är kanske den grupp vars levnadssätt inskränkts allra mest. Fysiska träffar och aktiviteter för målgruppen har i det närmaste upphört. Umgänge med anhöriga och vänner har många gånger begränsats till telefon och "fönsterträffar".

Albackens dagverksamhet är stängd för fysiska träffar sedan hösten 2020, men man håller telefonkontakt med både deltagarna och anhöriga. I dagsläget är det ovisst när verksamheten kan genomföras som vanligt igen. Intervjuerna visade att dagverksamheten är saknad, precis som sammankomster, aktiviteter och social samvaro överlag. Majoriteten svarar att pandemin påverkar det vardagliga livet och att de känner sig ensamma. Att inte kunna ta emot besök, genomföra sin rehabträning eller kunna krama barnbarnen är några exempel som ges. Att träffa grannar utomhus menar många har varit viktigt. Handarbete, umgänge med husdjur och läsning har också hjälpt under långa dagar.

– Majoriteten av respondenterna upplever ensamhet i någon form och den sociala ensamheten kan i viss mån kopplas till covid-19. Men det framgår även att ensamheten inte upplevs annorlunda i pandemin är tidigare, säger Jennie Söderlund.

Nöjda hyresgäster rekommenderar trygghetsboendet

Även de intervjuade vid Hagängsgårdens trygghetsboende upplever att de känner sig ensamma och begränsade på grund av pandemin. Man saknar att inte kunna uträtta vardagliga ärenden och att inte kunna umgås med familj och bekanta som vanligt, det upplevs inte på samma vis att behöva träffas utomhus.

Samtliga vid trygghetsboendet svarar "ja" på frågan om de skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till trygghetsboende, de ser bara fördelar med boendeformen. Nyrenoverade, fräscha lägenheter och en restaurang som serverar vällagad mat anses värdefullt. Även närheten till service och att det alltid finns någon att prata med är värdefullt.

Planer på öppen mötesplats för äldre

Båda grupperna har också fått ge förslag på aktiviteter eller stöd som de skulle ha glädje av och förslagen är många. Tempererat bad för onda kroppar, högläsning och grillplatser med tak så att man enklare kan umgås utomhus, för att nämna några. Många saknar musikunderhållning, andra efterfrågar föreläsningar, spel och olika varianter av bingo.

Den gemensamma nämnaren handlar utan tvivel om social samvaro. Att träffas och vara tillsammans med andra, något som Karin Henningsson, vård- och omsorgschef fångat upp.

– Vi vill bland annat flytta anhörigstöds verksamhet till Sörgården där restaurangen och det intilliggande sällskapsutrymmet nyligen har renoverats. Dit kommer många äldre för att äta, fika och umgås i vanliga fall. När smittspridningen avtar vill vi utveckla det till en naturlig mötesplats öppen för alla äldre.

Digitala kunskaper betydelsefullt

Inte bara pandemin skapar ensamhet. I ett allt mer digitaliserat samhälle är det inte alltid lätt att hänga med. Som en del i projektet hölls under hösten 2020 ett internetkafé som leddes av Jennie Söderlund. För att öka kunskaperna om hur videosamtal används, vad sociala medier är och hur de kan användas liksom hur information söks på internet har en uppskattad utbildning hållits för de äldre.

– Många äldre saknar kunskaper i att använda digitala kanaler för att umgås eller att uträtta ärenden. Att inte kunna använda tekniken försvårar inte bara det vardagliga livet, det finns också många sätt att använda tekniken för att utforska personliga intressen och nöjen, säger Jennie Söderlund.

Utbildningen var som sagt populär. De tio platserna fördelade på två grupper blev snabbt fulla och några står på väntelista inför en eventuell fortsättning framöver. Deltagarna representerades av båda kvinnor och män, den yngsta i gruppen var 65 år och den äldsta 85. Deltagarnas upplevelser är samstämmiga – att lära sig den digitala tekniken är ett måste, oavsett om man är intresserad eller inte.

Kommunens pensionärorganisationer instämmer, det finns ett stort behov av digitala utbildningsinsatser. De är positiva till satsningen för att motverka ensamhet bland äldre och ser gärna en samverkan kring det gemensamma intresset.

Åldrade, knäppta manshänder.

För mer information

Karin Henningsson, verksamhetschef vård och omsorg
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se