MENY


Starkt resultat präglat av pandemin

Nordanstigs kommun redovisar ett mycket starkt resultat för 2020. Överskottet blev strax över 40 miljoner kronor. Sett till hela koncernen landar resultatet på drygt 45 miljoner.

Resultatet är nära tre gånger så högt som det finansiella överskottsmålet på 2 procent, vilket är kravet för god ekonomisk hushållning.

– Det här är det bästa resultat vi haft i kommunen på många många år, säger ekonomichef, Björn Hylenius.

Lyckat effektiviseringsarbete

En stor anledning till överskottet är de statliga stöd som pumpats in i landets kommunala verksamheter, och orsaken till stöden är förstås pandemin.

Men de positiva siffrorna är också resultatet av ett omfattande arbete med att långsiktigt nå balans i den kommunala budgeten. Även om omsorgsverksamheten ännu inte når budgetmålet faller det stora effektiviseringsarbete som pågått det senaste året väl ut, enligt Björn Hylenius.

– På grund av pandemin har vi av naturliga skäl fått skjuta på tidsplanen i arbetet med balans i omsorgsverksamheten. En stor del av omsorgens underskott är kostnader kopplade till pandemin.

Ökade kostnader på grund av pandemin

Sammantaget är verksamheternas underskott gentemot budget minus 15 miljoner kronor, där Sociala myndighetsnämndens verksamhet bidrar till det negativa utfallet. Positivt är att inga större kostnadsökningar kan skönjas inom socialtjänsten jämfört med 2019. Här pågår också en stor översyn av verksamheten.

Pandemin har inneburit ökade kostnader för många verksamheter, främst i form av skyddsmateriel och personalkostnader. Staten har ersatt kommunen för i stort sett samtliga extra kostnader kopplade till pandemin, men också för sjuklönekostnader. Ersättningen för sjuklönekostnader uppgick till cirka 7,4 miljoner kronor.

"Kan investera i kärnverksamheter"

Kommunens pensionskostnader understeg budget med drygt 3 miljoner kronor. Anledningen är mer gynnsamma pensionsprognoser åren framöver.

Det finansiella resultatet blev ett överskott på nästan 2 miljoner kronor. Kommunen kunde under året också finansiera de egna investeringarna utan att ta upp nya lån, vilket innebar lägre räntekostnader än budgeterat.

Borträknat de direkta statsbidragen för pandemikostnader gör kommunen ändå ett plusresultat på cirka 15 miljoner kronor.

– Det här är ett fantastiskt bra resultat som gör att vi kan investera i våra kärnverksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Läs mer om kommunens ekonomi och budget

Bild på svenska sedlar och mynt.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0730-41 67 81, ola.wigg@nordanstig.se

Björn Hylenius, ekonomichef
0652-361 63, bjorn.hylenius@nordanstig.se