MENY


Samråd om ny detaljplan för Stocka hamnområde

En ny detaljplan för Stocka hamnområde är utställd från den 15 mars för samråd med sakägare och myndigheter. Avsikten med detaljplaneförslaget är att göra det möjligt att utveckla Stocka tätort och ta tillvara den värdefulla kustmiljön. 

Förslaget innebär möjligheter att utveckla besöks- och turistnäringen, bygga kustnära bostäder och göra kusten i Stocka tillgänglig för fler med hjälp av gång- och cykelvägar, gemensamma båtbryggor och allmänna platser.

Planförslaget ställs ut från den 15 mars till och med den 5 april 2021 i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14. Handlingarna finns också att ta del av på Kajutan i Stocka och på nordanstig.se/planer.

Till och med den 5 april 2021 kan berörda fastighetsägare, kända organisationer och närboende lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska lämnas skriftligt.

Bilden visar en bit kust med förslag på bebyggelse.

Illustration: SWECO/Nordanstigs kommun

För mer information

Douglas Helsing, stadsarkitekt
0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se


nordanstig.se/planer