MENY


Ny modell för föreningsbidrag på remiss

Smidigare hantering, enhetliga formulär och några nya bidrag är innehållet i det förslag till ny föreningsbidragsmodell som arbetats fram i samarbete med föreningarna.

Nordanstigs föreningars insatser är mycket viktiga för det rika kultur- och friluftsliv, och inte minst för ungdomsidrotten, som bedrivs i vår kommun. Genom en rad olika bidrag stöttar kommunen verksamheterna och på årsbasis rör det sig om cirka fyra miljoner kronor som fördelas.

Tydligare kriterier

Hösten 2019 påbörjades en översyn av kommunens modell för föreningsbidrag. Efter synpunkter från föreningar, handläggare och politiker framkom att en tydligare och mer övergripande struktur kunde ge ett mer sammanhängande bidragssystem med mer distinkta kriterier och villkor.

Enhetliga formulär underlättar hanteringen både för föreningar och handläggare. Större tydlighet om vem som kan söka bidragen har också efterfrågats av föreningarna, liksom hur bidragen kan möta föreningarnas olika behov och förutsättningar. Föreningarna har i högsta grad varit delaktiga i arbetet med översynen och lämnat synpunkter i samband med föreningsträff, enkät och genom kontakter direkt till de tjänstepersoner som arbetat med bidragsöversynen.

Några nya bidrag

I underlaget till ny modell för föreningsbidrag finns förutom förslag till förändringar i dagens bidrag, också några nya. Bland annat föreslås ett bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler och aktivitetsstöd som studieförbunden kan söka utifrån den verksamhet de vill bedriva i kommunen.

Pojke och flicka med ryggarna mot kameran där han har en volleyboll under armen.

För mer information

Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se