MENY


Enkät: Kunder nöjda med sin hemtjänst

De svarande i kommunens årliga brukarundersökning är totalt sett mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Bara fyra av de som besvarat den frågan är ganska eller mycket missnöjda. Däremot vill kunderna informeras bättre vid till exempel förseningar och byte av personal.

Varje höst genomförs i november en brukarundersökning för att vård- och omsorgsverksamheten ska få en bild över hur nöjda hemtjänstkunderna är. Av 235 utskickade enkäter till personer med biståndsbedömd hemtjänst besvarades 141. Det ger en svarsfrekvens på 60 procent. Det är något lågt för att dra generella slutsatser, men ger en fingervisning över hur hemtjänsten upplevs.

Av de som svarade hade 62 personer hemtjänst genom Drakstaden. Mitt Liv Omsorgsspecialisten och den kommunala hemtjänsten hade 39 svarande vardera.

Bemötande och kvalitet

Höstens undersökning är nu sammanställd och visar en hög kundnöjdhet, både bland brukare med privat respektive kommunal hemtjänst.

I enkäten ställdes frågor med utgångspunkt i gällande lagstiftning och i kommunfullmäktiges mål om trygghet inom omsorgen kopplat till kvalitetsområden som Socialstyrelsen anser viktiga. De 17 frågorna handlar bland annat om delaktighet, tillgänglighet, bemötande, kontinuitet och individuella tjänster av god kvalitet.

Av svaren framgår att kundernas önskemål om hur hjälpen ska utföras alltid eller oftast uppfylls. Hemtjänstpersonalen kommer i huvudsak på avtalad tid och har alltid eller oftast tid att genomföra arbetet hos kunden. Bara 18 tillfrågade svarar ”Ibland”, ”Sällan” eller ”Aldrig” på den frågan.

Bättre kommunikation

Undersökningen visar också att tillfälliga förändringar som till exempel byte av dag, förseningar och personaländringar kan kommuniceras bättre mellan utförare och kunder.

Den absoluta majoriteten anser att personalen utför arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Bemötandet av kunden får samma höga siffror och man känner förtroende för alla eller de flesta ur personalen, oavsett utförare.

Sammantaget visar brukarundersökningen att de svarande är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Bara fyra av de 134 som besvarat frågan är ganska eller mycket missnöjda.

"Ett bra betyg"

– Det här är ett mycket bra betyg och det visar att vi har hög kvalitet i hemtjänsten, oavsett om det är en privat eller kommunal utförare som tillhandahåller servicen, säger vård- och omsorgschef, Karin Henningsson.

Hon konstaterar att det inte heller kommit in avvikelserapporter eller andra allmänna klagomål till kommunen som pekar i annan riktning.

Frågorna har i huvudsak besvarats av hemtjänstkunderna själva eller tillsammans med anhöriga. Ett mindre antal har besvarats av God man, förvaltare eller brukaren själv med hjälp av personal.

År 2019 genomfördes ingen brukarundersökning på grund av förändringar i hemtjänstorganisationen.

Här kan du läsa sammanfattningen av brukarundersökningen med kommentarer , 445.6 kB.

Mer om hemtjänst på nordanstig.se

Händer som kramar ur en disktrasa över en löddrig skurhink.

För mer information

Karin Henningsson, vård- och omsorgschef
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se