MENY


”Grönt ljus” för Nordanstigs skola

Skolinspektionen pekade på flera brister i vår skolverksamhet. Efter en rad åtgärder från skola och huvudman, och nytt arbetssätt konstaterar myndigheten att bristerna är avhjälpta och tillsynen avslutas. – Vi kommer att fira det här med tårta, säger utbildningschefen.

Våren 2019 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Nordanstigs skolor. Under sensommaren samma år fattade myndigheten beslut om förelägganden som ett resultat av tillsynen. En uppföljning hösten 2019 visade att bristerna i beslutet inte hade avhjälpts och Skolinspektionen fattade ett nytt beslut om förelägganden.

Alla brister avhjälpta

Skolinspektionens senaste uppföljning visar att samtliga brister nu har avhjälpts och avslutar därmed tillsynen av Nordanstigs kommuns skolor.

Uppföljningen bygger på redovisning av de åtgärder vi vidtagit och på intervjuer med representanter för huvudmannen, det vill säga kommunstyrelsen. Skolinspektionen konstaterar att huvudmannen har avhjälpt samtliga brister.

– Kritiken handlade om att huvudmannen inte följer upp och utvecklar verksamheten inom vare sig skolan, förskolan eller grundsärskolan, säger utbildningschef Thomas Larsson. Nu har vi lagt fast tre utvecklingsstrategier och tagit fram en modell för systematisk uppföljning av dem.

"Arbetar på helt nytt sätt"

Strategierna fokuserar på bredd i undervisningen, ledarskap hos pedagogerna och på ett heldagslärande där till exempel fritidshemmet eller klassmentorerna på högstadiet är delaktiga i måluppfyllelsen.

– Vi arbetar nu på ett helt nytt sätt med analysen av våra resultat och är särskilt noga med vår dokumentation.

Även Bergsjö skola har fått godkänt för sitt utvecklingsarbete i en särskild inspektion. Här konstaterades även brister i användningen av skolbiblioteket. En ny skolbiblioteksplan har arbetats fram och en erfaren skolbibliotekarie har anställts.

– Det känns väldigt bra att vi har fått ”grönt ljus” för vårt högstadium, säger Thomas Larsson. Vi kommer att fira det här med tårta.

Bild på färggranna staplar av träbrickor som ska lära små barn att räkna.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
070-281 72 83, thomas.larsson@nordanstig.se