MENY


Brunnsägare drabbade av oväntade problem

Den provsänkning i Gällsta som nyligen genomförts fick oväntade problem och nu återställs nivåerna i dammen.

– Vi beklagar verkligen de besvär som det här har åsamkat några brunnsägare och vi har försökt att minska konsekvenserna så långt det varit möjligt, säger verksamhetschefen.

Sedan en tid har kommunen planerat att genomföra en provsänkning av vattennivån i Gällsta. Provet görs för att se hur omkringliggande grundvattennivåer påverkas om fördämningen skulle tas bort. Ett kontrollprogram, som Länsstyrelsen godkänt och som också är ett krav när en dammbyggnad planeras att tas bort eller förändras, följs och dokumenteras.

Uppmaning till extra koll

En konsultutredning har genomförts där påverkan på närliggande brunnar och grundvattennivåer har bedömts. De boende har också lämnat synpunkter som legat till grund för det beslut i Mark- och miljödomstolen som medger förändringen.

Den 2 november startades en försiktig sänkning. Tidigt upptäcktes förändringar i några grävda brunnar. Förändringarna var väntade och åtgärder vidtogs omedelbart för de drabbade brunnsägarna. En uppmaning till de närboende om att hålla extra uppsikt över sina grävda brunnar gjordes.

Utanför påverkansområdet

Det som därefter skett är att vattennivåerna i brunnar har förändrats i större utsträckning än vad utredningen förutspådde. Förändringen har skett långt utanför det påverkansområde som konsulter bedömt som rimligt och grundvattensänkningen visade sig först efter ett par veckor. Grundvattensänkningen är alltså långt större och har en större utbredning än förväntat.

Därför har vi beslutat att avbryta sänkningen och återställer nu vattennivån till det normala. Att åter höja nivån är inget misslyckande, utan har funnits med i planeringen ifall påverkan på grundvattennivåerna blir för stor, enligt verksamhetschefen för Tillväxt och service, Hans-Åke Oxelhöjd. Provsänkningen är till för att se hur verkligheten förhåller sig till teorin.

"Beklagar besvären"

Nu görs en analys av alla de digitala mätningar som skett före, under och efter sänkningen och det kommer att ligga till grund för framtida planering.

– Vi beklagar verkligen de besvär som det här har åsamkat några brunnsägare och vi har försökt att minska konsekvenserna så långt det varit möjligt med både färskvattentankar och tekniska lösningar, säger Hans-Åke Oxelhöjd.

"Många goda samtal"

Han upplever att förståelsen för den uppkomna situationen har varit stor bland de fastighetsägare som drabbats.

– Jag har haft många goda samtal med berörda. Det tackar jag särskilt för och för den förståelse de har visat för att det inte alltid blir som man förväntar sig vid ett sådant här prov.

Närboende kommer de närmsta dagarna att få skriftlig information i sina brevlådor.

Tidigare nyheter om provsänkningarna

Nivån i Gällstadammen återställs tillsvidare (2020-11-23)

Provsänkning inleds av Milsbrodammen (2020-11-23)

Grävd brunn i Gällsta? – Håll extra koll! (2020-11-13)

Provsänkning inleds i en av två Gnarpsdammar (2020-10-28)

Du kan läsa mer om vårt arbete med att återställa vattendrag på nordanstig.se/dammar Länk till annan webbplats.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef
0652- 361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se