MENY


Blygsam VA-höjning efter återinförd förlusttäckning

Nordanstigs första digitala kommunfullmäktige någonsin avhandlade nästa års VA-taxa. Fullmäktiges ledamöter fick också en rapport från skolan i Gnarp och en framtidsspaning om behovet av nya och effektiva fastigheter.

Det blev ett minst sagt annorlunda kommunfullmäktigesammanträde på måndagskvällen när mötet för första gången hölls digitalt och på distans.

På dagordningen fanns två rapporter; om framtida fastighetsinvesteringar och om skolsituationen i Gnarp. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg inledde med en genomgång av de fastighetsinvesteringar som genomförs nu, vilka som är på gång och investeringar som på sikt behöver politiska beslut. Bland annat berättade Ola Wigg om den nya klimatsmarta förskolan i Gnarp som kommer att få toalettspolning med uppsamlat regnvatten.

Utan bidrag från 2021

Utbildningschef Thomas Larsson redogjorde därefter om arbetet för att komma tillrätta med de problem på Gnarps skola som förra månaden blev akuta. Skolans hela mellanstadium flyttades då till Bringsta och Bergsjö skola. Utbildningschefen kunde meddela att de förändringar som gjorts för att återigen få undervisningen att fungera flyter på bra.

Frågan om VA-avgifter berör många kommuninvånare. Kommunfullmäktige beslutade 2018 om en avtrappning av det förlusttäckningsbidrag som årligen betalats ut till det kommunala bolaget Nordanstig Vatten AB. Bidraget har syftat till att hålla nere vatten- och avloppskostnaderna i fastigheter anslutna till det kommunala nätet. Målsättningen var att bolaget från och med 2021 skulle klara sig utan bidraget.

Försiktigare VA-höjning

Bolagets styrelse hade föreslagit oförändrad anläggningsavgift för 2021, men däremot en 3-procentig höjning av de rörliga, lägenhets- respektive grundavgifterna. Bolaget ska förstås ha täckning för sina kostnader, samtidigt finns en politisk ambition att hålla nere de redan höga VA-taxorna i kommunen.

På måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige därför om en försiktigare höjning av avgifterna. Höjningen blir 1 procent nästa år, vilket för genomsnittsvillan innebär en ökning med 11 kronor per månad. Samtidigt beslutade fullmäktige att återinföra förlusttäckningsgarantin med 600 000 kronor per år för de kommande fyra åren. Som referens kan nämnas att bidraget 2019 var 2,1 miljoner kronor och 800 000 för år 2020.

Anläggningsavgiften för 2021 lämnas oförändrad.

Ny chans för skolträdgårdar

Fullmäktige beslutade också att tillsammans med åtta kommuner och Region Gävleborg från 1 februari nästa år gå in i den gemensamma nämnden för företagshälsa och därmed byta utförare av företagshälsovård.

Ett antal motioner, bland annat om motprestation vid försörjningsstöd och inrättande av Äldreombudsman behandlades. De avslogs med hänvisning till att kommunen redan arbetar mot samma mål som motionerna avser.

En tredje motion om främjande av skolträdgårdar återremitterades. Kommunstyrelsens förslag var avslag, men motionen fick fullmäktiges gillande och en ny chans genom återremissen att utredas grundligare.

Fokus på minskad smittspridning

Kommunchef Erik Hedlund informerade om pandemiläget i kommunen som han beskrev som stabilt, även om verksamheter såväl som invånare påverkas. Fokus ligger på att bidra till att minska smittspridningen. Kommunens krisledning har återigen skärpts under hösten, och allmänheten avråds från besök som inte är nödvändiga. Avrådan gäller alla kommunens verksamheter.

Precis som måndagens fullmäktigesammanträde hålls i stort sett alla möten i förvaltningen numera digitalt.

Måndagens sammanträde kan ses i efterhand på Nordanstigs kommuns Youtubekanal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glas med dricksvatten på bryggkanten med en sjö i bakgrunden.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se