MENY


Utredning föreslår åtta prioriteringar i socialtjänsten

På uppdrag av kommunchefen startades i somras en översyn av Nordanstigs socialtjänst. Utredningen är nu klar och visar en rad brister. Bland annat bör ledning och styrning, liksom nämndsorganisationen förtydligas.

Socialtjänstens uppdrag är bland de svåraste en kommun har att hantera. Beslut som nämnden fattar och insatser som verksamheten gör kan ha stor inverkan på enskildas privata sfär och liv. Socialtjänstens hantering måste därför vara av högsta kvalitet och rättssäker i alla lägen.

För att garantera detta finns lagstiftning som detaljerat reglerar socialtjänstens arbete, särskilt vad gäller kvalitet och systematisk uppföljning. Ansvaret ligger på nämnden, i vårt fall sociala myndighetsnämnden och kommunstyrelsen.

Ledningsbrister på alla nivåer

I somras beställde kommunchef Erik Hedlund en extern översyn av socialtjänsten i vår kommun. Översynen har omfattat socialtjänstens tre delar; individ- och familjeomsorg (IFO), biståndsenheten och arbetsmarknadsenheten (AME).

Konsulten har genomfört enkäter och intervjuat ett stort antal medarbetare, chefer och förtroendevalda. I sin rapport konstaterar utredaren att Nordanstigs socialtjänst har många medarbetare med hög ambitionsnivå, stark lojalitet och stort engagemang. Men verksamheten har också brister. Det finns ett påfallande behov av tydligare ledning och styrning, från den politiska nivån och nedåt.

Långvariga arbetsmiljöproblem

Vakanser och personalomsättning på både chefs- och medarbetarnivå har fått konsekvenser där bristande kontinuitet i utvecklingsarbetet är en. Långvariga arbetsmiljöproblem på IFO har sannolikt bidragit till den höga personalomsättningen. Ett mer systematiserat arbete för att uppnå ambitionerna i våra egna styrdokument, men också lagstiftningen på området, måste till.

Socialtjänstens medarbetare har tillsammans med berörda politiker och fackliga parter i dag informerats om rapportens slutsatser. Arbetet med att komma tillrätta med bristerna startar genast, enligt kommunchef Erik Hedlund.

– Det är bra att vi nu fått en tydligare bild av socialtjänsten. Nu startar ett långsiktigt arbete för att åtgärda de problem som finns. Vissa åtgärder kan ske snabbt, andra kommer att kräva mer tid.

Ingen enskild har drabbats

Målsättningen är att under nästa år ha åtgärdat alla punkter, säger Erik Hedlund. Det viktigaste just nu är arbetet med rutiner för att säkra kvalitet och en rättssäker hantering långsiktigt.

Även om bristerna i vissa delar kan anses allvarliga talar inget för att någon enskild drabbats menligt, enligt Erik Hedlund.

– Men brister i rutiner är allvarligt nog. Det ser vi nu över, men också hur den politiska organisationen byggdes upp häromåret. Arbetet vi har framför oss kommer att kräva delaktighet både från politiker, chefer och medarbetarna inom socialtjänsten. Där finns både kompetens och engagemang, jag tror att det här blir bra i slutändan.

Utredarens åtta prioriterade åtgärder för Nordanstigs socialtjänst:

  • Nämndsorganisationen bör förtydligas för ökad effektivitet.
  • Ledning, styrning och uppföljning bör tydliggöras från nämnderna och nedåt.
  • Större ansvarstagande och systematik i kvalitetsarbetet från nämnderna och nedåt behövs. Medarbetarnas delaktighet med engagemang och kompetens är viktig i det arbetet.
  • Skapa balans i delegationen mellan individ- och familjeomsorg och biståndsenhet.
  • Tydliggör ansvar, mandat och gränssnitt för enhetschef och teamledare där sådana finns.
  • Fokusera på arbetsmiljöproblem där sådana finns.
  • Stabilisera bemanningen för att minska personalomsättningen. Där är struktur, ledning och arbetsmiljö viktiga delar.
  • Sträva efter att samordna administrationen inom social omsorg.
Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Carina Ohlson, ordförande omsorgsutskottet och sociala myndighetsnämnden

0730-78 53 85, carina.ohlson@nordanstig.se

Kristina Norberg, socialchef

0652-368 22, kristina.norberg@nordanstig.se