MENY


Tre steg mot bättre resultat i skolan

Vi satsar på skolutveckling och tar forskning till hjälp för att med tre strategier öka måluppfyllelsen i grundskolan.

På framgångsrika skolor samarbetar lärarna med fokus på undervisningen. De har höga förväntningar på sina elever, kartlägger och följer upp deras kunskaper och anpassar undervisningen. Framgångsrika lärare utövar ett stabilt och tryggt ledarskap i klassrummet.

För att nå dit har utbildningsverksamheten i Nordanstigs kommun beslutat om två strategier. Utgångspunkten är forskning vid universiteten i Göteborg och Uppsala.

God ordning viktig

Den första handlar om att tillgängliggöra undervisningen med fokus på hela klassen och alla elever. Med ledning och stimulans minskar behoven av specialinsatser samtidigt som inlärningstakten bibehålls eller ökar. Det här är en metod som förespråkas av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Den andra strategin stärker lärarens ställning i klassrummet. Den är inte given och det är läraren själv som måste skaffa sig den. Det sker bland annat genom fokus på tydlighet; det får inte råda något tvivel om vad som gäller i klassrummet, vad som ska uppnås och varför. God ordning i klassrummet är en viktig resursfråga.

"Bättre på analysarbete"

Centrala delar i arbetet med att öka måluppfyllelsen är till exempel att få en välfungerande förstelärarorganisation på plats. Varje medarbetare kommer också att ha en individuell handlingsplan och kompetensutveckling sker i rektorsgruppen.

– Vi måste höja vår förmåga att analysera resultaten, vad de beror på och hur vi ska bli bättre, säger utbildningschef Thomas Larsson.

Aktiviteter på skolnivå arbetas fram från och med läsårsstarten.

Fördjupat pedagogiskt innehåll 

Utbildningsverksamheten har också beslutat om ytterligare en strategi för ökad måluppfyllelse. Ur ett europeiskt perspektiv anses Sverige av vissa ha alltför korta skoldagar. Genom ett fördjupat pedagogiskt innehåll på fritids uppnås heldagslärande för de yngre eleverna i grundskolan.

– Räknar vi in den tid barnen vistas på fritidshemmet har vi mycket tid till vårt förfogande. Strategin syftar till att höja kompetensen på fritidshemmen och få verksamheten att i högre grad bidra till bättre skolresultat.

Teori genom praktik

Med det fördjupade pedagogiska innehållet kan fritids på ett naturligt sätt bidra till måluppfyllelsen. Det kan ske med mer rörelse och skapande, där barnen tillgodogör sig teoretiska kunskaper genom praktiska aktiviteter.

– Här är personalens kreativitet en oerhörd tillgång, det är bara fantasin som sätter gränserna.

De två första strategierna startar genast och den tredje strategin ska sjösättas 2021. Thomas Larsson betonar att strategierna inte är ett projekt.

– Det här är en metod och arbetssätt, och den har inte något slutdatum.

Barnhänder som arbetar med matematikprojekt utspritt på skolbänken.

För mer information

Thomas Larsson, utbildningschef
0652-361 13, thomas.larsson@nordanstig.se