MENY


Domstol upphäver beslut om ny detaljplan

Långvarigt planärende i Mellanfjärden avgjort i Mark- och miljödomstolen. Fullmäktigebeslut om ändrad användning upphävs.

I april 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta en detaljplan för ett område i Mellanfjärden. Den nya planen möjliggjorde att mark som tidigare varit avsedd för bostäder kunde tas i anspråk för att bedriva verksamhet.

Mark- och miljödomstolen har nu i en dom upphävt fullmäktiges beslut. Domstolen pekar samtidigt på brister i handläggningen från kommunens sida.

Upphövt bygglov

Ärendet har pågått under lång tid och har sin bakgrund i en större förrådsbyggnad som byggdes år 2000. Byggnaden stred mot detaljplanen, men en mindre avvikelse från planen medgavs och bygglov beviljades.

Några år senare inkom en ansökan om tillbyggnad. Bygglov beviljades av byggnadsnämnden även denna gång i strid mot gällande detaljplan. Beslutet om bygglov upphävdes av länsstyrelsen efter överklagan från en granne. Tillbyggnaden uppfördes trots detta utan giltigt bygglov.

Förstår resonemanget

Sedan dess har fastigheten fått en ny ägare som köpt fastigheten i tron att allt varit i sin ordning. Sedan det uppdagats att detaljplanen inte medger verksamhet, eller de byggnader som uppförts, har kommunen tagit fram en ny detaljplan som nu alltså fått underkänt av Mark- och miljödomstolen.

Douglas Helsing är nytillträdd stadsarkitekt och han har förståelse för domstolens resonemang och beklagar hur ärendet utvecklats.

Tydligare myndighetsroll

– Det här har varit en lång och krävande process, olycklig för alla parter och främst för de berörda fastighetsägarna. Vi konstaterar nu att domstolen bedömt att detaljplanen ska upphävas och vi har att förhålla oss till det beslutet. Vi tittar nu också på domstolens kritik mot vår handläggning.

Hans uppfattning är att processen genomfördes i ren välvilja från kommunens sida för att ge en företagare möjlighet att driva sin verksamhet vidare.

– Så här i efterhand kan man ifrågasätta varför den här processen en gång startades. Vi ska givetvis vara behjälpliga när det gäller företagsamhet, men vi har också en viktig roll som myndighetsutövare. I den här processen skulle vi varit tydligare i den senare rollen, säger Douglas Helsing.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se

Douglas Helsing, stadsarkitekt

0652-367 43, douglas.helsing@nordanstig.se