MENY


Experter spred ljus över fiske- och vattenvårdsprojekt

Måndagskvällens kommunfullmäktige i Kulturhuset Bergsjögården hade en lite annorlunda inramning. Sammanträdets två inledande timmar viktes nämligen åt information om fiske- och vattenvård, en fråga som väckt en del känslor i kommunen.

Det var kommunfullmäktiges presidium och Styrgruppen för fiske- och vattenvård som tagit initiativet och kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg började med att säga att han var glad över att kvällens experter kunnat delta.

– Det här är ett bra projekt och vi vill ge den här informationen för att öka transparensen. Även om man inte delar åsikt i frågan ska man kunna vara trygg med att det går rätt till, sade Ola Wigg.

Småskaliga vattenkraften viktig

De olika aspekterna av fiske- och vattenvård belystes genom fyra olika talare där Thomas Sandberg från Svensk Vattenkraftsförening inledde. Den vandrande fiskens behov kan tillgodoses utan att riva kraftverksdammar, ansåg han. Den småskaliga vattenkraften är viktig och de två intressena kan samsas, sade han, innan han redogjorde för de nyttor som de små kraftverken bidrar med. Som exempel nämnde Thomas Sandberg nätstabilitet, minskade koldioxidutsläpp, och elektrisk kapacitet vid krissituationer.

– Det räcker till vitala funktioner som vattenverk, reningsverk och bensinpumpar, sade han.

Thomas Sandberg ansåg att fiske- och vattenvårdande åtgärder är bra, men att de ska sättas in där de gör biologisk nytta. Vad han vänder sig emot är att statliga myndigheter driver egna utrivningsagendor. Lösningar finns för fiskvandring och som fungerar tillsammans med småskalig kraftproduktion, betonade han.

Alltid mänsklig påverkan

Anders Bruks är konsult och författare av den slutrapport om fria vandringsvägar som är en del i kommunens omfattande underlag i fiske- och vattenvårdsarbetet. Han talade om tillståndet i ekosystemen och om varför miljöanpassningar är viktiga.

– Det är i sötvattnet vi hittar de största skadorna på djur- och växtlivet, sade Anders Bruks.

Han radade upp ett flertal exempel på miljöpåverkan med den gemensamma nämnaren mänsklig påverkan där dammar utgör den största skadan. De fritt flödande vattendragen är viktiga för biologisk mångfald, sade han.

– Död ved som förflyttas med vattnet är en förutsättning i många fall för att vissa arter ska överleva.

Nästan aldrig krav på utrivning

Lagstiftningen på området är omfattande och sträcker sig från EU-nivån. Hans Sjöberg arbetar med vattenverksamhetsfrågor vid Länsstyrelsen Gävleborg. Han förklarade vilka krav som lagstiftningen ställer och vilka miljökvalitetsnormer som finns. En central punkt är den om ”god ekologisk status”.

– Det betyder att de arter som en gång funnits på en plats naturligt också ska finnas där. Då har man uppnått god ekologisk status, sade Hans Sjöberg.

I länet finns mellan 140 och 150 vattenkraftsanläggningar. Riksdagen har beslutat att Sveriges alla anläggningar ska uppfylla moderna miljövillkor. I Nordanstig omfattas sju anläggningar i Harmångersån av kraven och sex i Gnarpsån. Hans Sjöberg avslutade med att betona att länsstyrelsen nästan aldrig ställer krav på utrivning av anläggningar:

– Vi ställer krav på att det ska finnas tillstånd och att de moderna miljövillkoren uppfylls, sade han.

Kraftjättar finansierar

Från Älvräddarnas samorganisation kom Christer Borg. Han berättade om vilka möjliga finansieringar som finns för miljöanpassningar och att en mycket stor del kan komma från Vattenkraftens miljöfond som inrättats av de stora kraftbolagen gemensamt.

Christer Borgs syn på frågan om småskaliga kraftverk och fiskevård är att det bara finns två alternativ; att behålla anläggningarna med fungerande fiskvägar eller att avveckla och riva anläggningarna. Han ansåg att det senare alternativet blivit mycket mer attraktivt för anläggningsägare, eftersom Vattenkraftens miljöfond kan stå för merparten av kostnaderna för avveckling samtidigt som ansvaret för miljöutredningar och underhåll då försvinner.

Ledamöter och åhörare fick möjlighet att få sina frågor besvarade av de fyra experterna.

Hör experterna prata fiske- och vattenvård på KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare

0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se