MENY


Sök bidrag för lokala vattenvårdsprojekt

Föreningar, stiftelser, intresseorganisationer och andra ideella sammanslutningar har möjlighet att ansöka om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-bidrag) med start i år. Ansökan ska vara hos Länsstyrelsen senast 1 mars.

Kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka LOVA-bidrag. Bidragets syfte är att förbättra våra vattenmiljöer och uppnå de miljökvalitetsmål som fastställts för vattenmiljön.

LOVA-bidrag får användas till att:

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (t.ex. spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Bidraget får inte användas i vinstsyfte och det får inte heller användas till sådant som följer av skyldighet i lag eller annan författning. Upphandlingsregler gäller när underleverantörer anlitas att utföra aktiviteter i LOVA-projekt. Den som söker LOVA-bidraget ansvarar för projektet från ansökan fram till slutrapportering.

För mer information
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se