MENY


Litet svarsunderlag för Nordanstig i alkohol- och drogvaneundersökning bland unga

Undersökningen om gymnasielevers alkohol-, tobak- och drogvanor i länet genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) på uppdrag av Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets tio kommuner.

Undersökningen genomförs i årskurs 9 respektive gymnasiets år 2 vart tredje år och på det sättet kan ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika följas över tid. Det är också ett underlag för såväl planering som uppföljning av förebyggande arbete. Resultaten presenteras också kommunvis, men när det gäller Nordanstig är underlaget för litet för att det ska gå att dra några egentliga slutsatser.

– Det är bara elever som går i gymnasiet i Gävleborgs län som ingår i enkäten och alla har inte svarat, säger Christin Hübenette som är BRÅ- hälso- och ANDT-strateg. Det innebär tyvärr att underlaget är för litet för att vi ska få ett tillförlitligt resultat för vår kommun. Vi hade gärna sett att fler elever besvarat enkäten för att få ett tillräckligt underlag att arbeta vidare utifrån.

Tendensen för hela länet är att allt fler elever på gymnasiet avstår alkohol och tobak. Bland annat har den genomsnittliga mängden konsumerad alkohol i antal liter ren alkohol (100 procent) och år minskat med 50 procent sedan 2004 – färre ungdomar dricker och andelen som dricker stora mängder har minskat.

När det gäller tobaksanvändning säger 66 procent av de tillfrågade att de inte använder tobak, varken cigaretter eller snus. Undersökningen visar även att det är dubbelt så vanligt att pojkar snusar än att flickor gör det. Dock är det vanligare att elever i gymnasiets årskurs 2 vill sluta snusa än vad fallet är med elever i årskurs 9.

Andelen som någon gång har använt droger är relativt konstant över tid. 14 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 i länet säger att de använt droger någon gång under senaste året. 3 procent anger att de har använt droger de senaste 30 dagarna och 1 procent säger sig ha använt en nätdrog under 2019.

Det är även tydligt att föräldrar spelar en viktig roll för ungdomars beteende. Elever som anger att deras föräldrar inte accepterar att de använder sig av alkohol-, tobak- och droger gör det också i mindre utsträckning än andra.

För mer information

Christin Hübenette, BRÅ- hälso- och ANDT-strateg

0652-362 14, christin@hubenette@nordanstig.se

 

Om alkohol- och drogvaneundersökningen 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.