MENY

Nytt nätverk när Inköp Gävleborg fasas ut

Då Gävle kommun har begärt utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg ser nu övriga medlemskommuner över hur samarbetet kan fortsätta i upphandlingsfrågor.

Efter flera utredningar föreslås att Inköp Gävleborg fasas ut och att kommunerna i stället i ett avtalat nätverkssamarbete samverkar kring gemensamma och prioriterade upphandlingar. Varje kommun bygger också upp sin egen inköps- eller upphandlingsorganisation.

I förslag till reviderad förbundsordning föreslås att Inköp Gävleborg under en övergångsperiod finns kvar som avtalsförvaltare av ingångna avtal och att upphandlingsansvaret för nya upphandlingar, oavsett belopp, tas över av kommunerna.

Effektivt samnyttjande av resurserna

Det finns ekonomiska vinster i att fortsätta samverka, bland annat fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.

De berörda kommunerna arbetar nu med projektet ”Nätverksamverkan inköp/upphandling” som ska ta fram ett förslag på ett väl strukturerat nätverkssamarbete där resurserna samnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet omfattar samtliga kommuner som i dag är medlemmar i Inköp Gävleborg med undantag av Gävle, Älvkarleby och Hofors kommuner. Ockelbo har inte tagit slutlig ställning. Projektet ska lämna förslag som innebär att nätverket ska kunna börja fungera från 1 januari 2020.

Gävle vill utträda 1 januari 2020

Till att börja med prioriteras att lägga grunden för hur nätverkssamarbetet ska utformas och fungera direkt efter Gävles utträde. Tidpunkten för Gävles utträde ska överenskommas mellan medlemskommunerna och Gävle, men det finns ett önskemål från Gävles sida att det ska ske från 1 januari 2020. I nästa steg planeras att fortsätta utveckla formerna för nätverkssamverkan samt kommunernas egna inköps- och upphandlingsorganisationer.

Kommunägda bolag och kommunalförbund ingår inte primärt i projektet, men deras initiala behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas i det arbete som görs under 2019, när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg. Hur samverkan med kommunerna ska ske därefter behöver klargöras i det fortsatta utvecklingsarbetet som påbörjas under 2020.

För mer information

Carl-Göran Eriksson, projektledare

076-820 11 65, carl-goran.ericsson@soderhamn.se

 

Marie Emilsson, inköpssamordnare
0270-751 32, marie.emilsson@soderhamn.se