MENY

7 500-årig boplats hittad inför E4-bygget

Ett 7 500 år gammalt boplatsläge var det äldsta fornfynd som hittades vid sommarens arkeologiska utredning inför bygget av ny E4 genom Nordanstig.

Vid undersökningen granskades 26 platser utmed den planerade nya Europavägen mellan Kongberget och Gnarp. Vid nio av dem hittades fornlämningar, det äldsta från stenåldern – ett cirka 7 500 år gammalt boplatsläge. På platsen påträffades skärvsten, bearbetad sten och kvartsitskrapa.

Höglänta stenåldersplatser

Trafikverkets planerade 2+1-väg ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan. Byggstart planeras till våren 2022, men dessförinnan görs en arkeologisk utredning. Sommarens arbeten var steg 2 som innebär att sökschakt tagits upp och materialet kontrollerats genom sållning och med skärslev. Provgroparna har sedan återställts.

Arbetena utfördes av Länsmuseet Gävleborg och Arkeologerna Statens historiska museer på uppdrag av Trafikverket. Först när vägplanen vunnit laga kraft kommer utgrävningar av fyndplatserna inför byggstarten att kunna genomföras.

Spår från stenåldern finns företrädesvis i höglänta skogsområden medan gårdar och gravar från yngre perioder finns i de låglänta, odlade, dalgångarna kring Harmånger, Jättendal och Gnarp.

Det här är vad arkeologerna hittade:

  • Gårdsbebyggelse belagd i mantalslängder sedan 1600-talet.
  • Boplats från järnåldern (500–1 000 år) med fynd av fossil åker, stenmurar och röjningsrösen samt möjlig stensättning.
  • Fyra boplatslämningar från perioden slutet av stenåldern, järnålder (1 000–4 000 år) där man bland annat påträffat röjningsrösen, härd, slipsten, gravhög, stolphål, brända ben och en skafthålsyxa.
  • Stenåldersboplats (cirka 5 000 år), fynd av brända ben, hasselnötsskal och skärvsten.
  • Stenåldersboplats intill en bäckravin (cirka 7 000 år) med fynd av skärvstensförekomst och en kvartsskrapa.
  • Boplatsläge från stenåldern (cirka 7 500 år gammal) med skärvsten, bearbetad sten och kvartsitskrapa.

Läs om E4-projektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets nyhetsbrev om fornfynden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga om E4 på sträckan Kongberget–Gnarp till en 2+1-väg för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Sträckan är den sista mellan Stockholm och Sundsvall som i dag inte är ombyggd till mötesseparerad väg. Sträckan är olycksdrabbad och i behov av åtgärder. Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt skapa funktionella lösningar för lokaltrafiken.

Vägens standard är dålig med tvära kurvor, backar och krön. Flera mindre samhällen finns i området och det förekommer en mängd korsande trafik som påverkar trafiksäkerheten och begränsar framkomligheten.

Byggstarten planeras till våren 2022, byggtiden beräknas till tre år.

För mer information

Trafikverket 0771-921 921