MENY

2019-04-17

Viktigt att fiskvandring säkras med bra omlöp vid Vade kraftverk

Ägaren till Vade kraftverk har ansökt om tillstånd för vattenproduktion eftersom det saknas. Den 16 april var det huvudförhandling i mark- och miljödomstolen och domstolen gjorde syn på plats vid kraftverket i Bergsjö tillsammans med berörda parter.

Väl fungerande lösningar för upp- och nedvandring av fisk är en av de prioriterade fiskevårdsåtgärderna i fiskevårdsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2014. Fördämningen intill kraftverket i Vadeån är ett av hindren för att fisken ska kunna vandra fritt och en lösning för fiskvandring behövs. En rivning av kraftverket är inte aktuell.

Tillstånd tillstyrks med villkor

Länsstyrelsen har i sitt yttrande till domstolen tillstyrkt tillståndet för vattenkraftsproduktion vid Vade kraftverk, men med villkoret att ägaren bekostar ett fungerande omlöp för fisken att vandra genom. Kommunen har yrkat avslag på kraftverksägarens miljöansökan. Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, förklarar varför:

– Vi är absolut inte motståndare till kraftproduktion. Vårt fokus är att fiskvandringen säkras om kraftverket ska vara i drift. Löser man det så ser vi inga problem med att domstolen beviljar miljötillstånd för Vade kraftverk, men den lösning som presenterades var den vi tog ställning till i vårt yttrande och vi anser inte att den lösningen är tillräcklig för att säkra fiskens vandring. Vi och länsstyrelsen har en samsyn i den här frågan även om vi uttryckt oss på olika sätt i våra yttranden.

Miljökontrollprogram viktigt

Ola Wigg trycker också på vikten av ett miljökontrollprogram.

– I vårt yttrande framhåller vi vikten av ett kontrollprogram. Det behövs för att säkerställa att vandringsvägen för fisken verkligen fungerar över tid om domstolen beviljar miljötillståndet.

Mark- och miljödomstolen kommer att fatta beslut i ärendet i början av sommaren.

Fördämningen intill kraftverket i Vadeån. Foto: Johan Andreasson

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
0652-361 96, 073-041 67 81