MENY

2019-03-22

Givande möten om förslaget till översiktsplan

Nu har mötena om förslaget till översiktsplan hållits på sju orter i kommunen. De tankar och synpunkter som lämnats på mötena ska sammanställas, men än det är inte för sent att tycka till. Till och med den 31 mars kan du lämna in synpunkter.

Det sista mötet hölls i Ilsbo den 20 mars och var välbesökt. Ungefär 35 personer var där och flera ställde frågor och kom med konkreta förslag. Det handlade bland annat om vilken mark som kan vara lämplig att bygga bostäder på, hur området där den nedlagda ICA-butiken finns skulle kunna användas och behovet av industrimark.

Liknande frågor på alla orter

Matts Gradh, Ola Tollin och Douglas Helsing från Plan- och byggenheten har presenterat förslaget till översiktsplan på mötena.

– Det är ungefär samma frågor och tankar som kommit upp på alla mötena vi haft, säger Matts Gradh. Det handlar om boendemöjligheter, näringsliv, skolor och äldreboenden. Mötena är viktiga eftersom vi som jobbar på Plan- och byggenheten är experter på att planera, men inte experter på orterna. Det är personerna som bor där som är det.

Översiktsplanen ska ge vägledning

Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och har en central roll i kommunens arbete med att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Planen är inte bindande, men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Den fortsatta processen

En lagom livslängd för en översiktsplan brukar vara tre mandatperioder, det vill säga tolv år. Sedan är det dags att börja arbeta med en ny.

– Den färdiga översiktsplanen kommer att ställas ut någon gång under hösten. Förhoppningen är att planen kan antas av kommunfullmäktige i början av 2020, säger Douglas Helsing.

Lämna synpunkter senast 31 mars 2019

Synpunkter på förslaget till översiktsplan lämnas skriftligt och skickas till kommun@nordanstig.se eller till Nordanstigs kommun, Box 56, 829 21 Bergsjö och ska vara kommunen tillhanda senast 31 mars 2019.

Douglas Helsing från Plan- och byggenheten berättar om förslaget till översiktsplan på informationsmötet i Ilsbo.

För mer information kontakta

Ola Tollin, fysisk planerare
0652-362 47